Dette mener partiene er viktigst på justis­området

Hva mener partiene om justispolitikk?

Justispolitikere 2021
Justispolitikere 2021

Foran valget spurte Juristen partiene på Stortinget: Hva er viktigst på justisområdet for ditt parti de kommende årene?

Høyre v/justispolitisk talsperson Peter Frølich

Peter Frølich i Høyre
  • At reformene våre får stå, og får virke over tid. Det vil gi et moderne politi og moderne domstoler.
  • At politi og påtalemyndighet fortsatt styrkes markant. Vi frykter en utflating av justisbudsjettene med et rødgrønt styre.
  • Sikre domstolenes uavhengighet og økonomi.

 

 

Arbeiderpartiet

Lene Vågslid er justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Det er totalt sett å styrke vanlige folks rettsikkerhet, trygghet i hverdagen og kontinuerlig jobbe for en bedre samfunnssikkerhet og totalberedskap. Det betyr at vi trenger å styrke hele straffesakskjeden med et styrket nærpoliti, etterforsking og et påtaleløft. Vi skal hegne om våre uavhengige domstoler og sette en stopper for de flate kuttene i staten (ABE-reformen).

Vi må videre i digitaliseringen av domstolene og vi ønsker en mer desentralisert struktur. Vi vil gjenreise norsk kriminalomsorg hvor fokuset og ressursene skal gå til et godt et styrket innhold med fokus på tilbakeføring og rehabilitering i straffegjennomføringen. Vi ønsker også å utvikle rettstatspolitikken og er positive til forslaget om en egen rettstatsmelding. Vi ønsker også en ny rettshjelpsmodell og vil følge opp rettshjelpsutvalget (red. anm. svar mottatt fra rådgiver)

Senterpartiet v/ justispolitisk talsperson Jenny Klinge

Jenny Klinge i Senterpartiet

Vi ønsker mer tillit til både politiet, domstolene, kriminalomsorgen og påtalemyndigheten fremfor mål og krav som fører til feil prioritering og økt byråkrati. Mange straffesaker har enkelte knappe tidsfrister som fører til at mye ressurser brukes for å nå en saksbehandlingstid innen et visst antall dager. Dette fører til både skjev fordeling av ressurser og incentiv for å trikse med tallene. 

For eksempel er det uheldig at en straffesak har ulike tidsfrister i hhv. politiet og domstolene som gjør at både politi- og påtalemyndighet samt domstolene kan innfri sine respektive frister, men at en sak allikevel kan bli liggende i måneder og i verste fall år fra anmeldelse til rettsbehandling. Det er også paradoksalt at svært mange av sakene politiet tar til retten er små, enkle saker for å pynte på statistikken, mens store, komplekse samfunnsskadelige innenfor organisert kriminalitet ikke prioriteres.

Viktige saker: 1) Påtalemyndigheten i politiet må styrkes. 2) Vi vil gjenopprette alle de 60 tingrettene og jordskifterettene som eksisterte inntil nylig. Domstolene må få tilbake stedlig ledelse og de minste domstolene må ha flere fast ansatte dommere fremfor dommerfullmektiger. 3) Flere politiposter i de største byene og politistasjoner i mindre byer, tettsteder og i bygdene. 4) Kriminalomsorgen må styrkes. 5) Det behøves mer fagfolk i politiet både med politiutdanning og med andre fagbakgrunner.

Fremskrittspartiet

Per-Willy Amundsen er justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet

Avvikle alle restanser som har oppstått som følge av korona, fortsette styringen av politiet over hele landet, følge opp domstolreformen og forsterke kampen mot pedofile (red. anm. svar mottatt fra rådgiver)

 

 

 

 

 

Sosialistisk Venstreparti

Petter Eide er justispolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti

Det er et alvorlig samfunnsproblem at mange mennesker lever med vold, overgrep og trusler. SV ønsker et taktskifte i justissektoren når det gjelder kampen mot vold og overgrep. Vi vil blant annet styrke etterforskningen av slike saker, gjennom øremerkede ressurser og økt kapasitet i alle politidistrikt. Vi vil styrke rettshjelpen og vi vil stoppe regjeringens ABE-kutt som har svekket domstolene, skadet kriminalomsorgen og forverret arbeidsforholdene for de ansatte (red. anm. svar mottatt fra rådgiver)

Venstre v/stortingsrepresentant Solveig Schytz

Solveig Schytz, Venstre

Venstre jobber for en mer human strafferettspleie med et sterkere fokus på rehabilitering og mindre bruk av isolasjon. Alle skal ha likhet for loven, men det fordrer at man kan gjøre sin rett gjeldende. Derfor vil vi utvide rettshjelpsordningen til flere områder og øke inntektsgrensen for fri rettshjelp.

Venstre vil videreutvikle reformene av politi og domstoler, og generelt sett styrke sektoren både når det gjelder personell og utstyr. Kompetanse må bygges til å håndtere framtidas utfordringer, som stiller andre krav til politi og rettsvesen.

Kristelig Folkeparti v/ justispolitisk talsperson Geir Sigbjørn Toskedal

Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti

For KrF vil alltid hensynet til de mest sårbare og til barna være prioritert. Gjennom koronapandemien har antallet bekymringsmeldinger til barnevernet økt dramatisk, og det er viktig at politiets og barnevernets kapasitet til å etterforske vold og overgrep mot barn styrkes og at straffenivået reflekterer alvoret av slike handlinger i størst mulig grad. Politiets kapasitet og kompetanse til å etterforske overgrep begått på eller via nett må bli bedre enn i dag.

Det er også behov for en glattcelle-reform; glattcellene bør forbeholdes de som kan skade inventar eller seg selv, og andre pågrepne bør kunne tilbys andre typer celler da det å være pågrepet er traumatisk nok i seg selv.

 

Rødt og Miljøpartiet de Grønne besvarte ikke henvendelsen fra Juristen.