Arbeiderpartiet om domstols­reformen: – Vi ønsker å gjeninnføre retts­kretsene

– Vi var og er imot regjeringens strukturreform i domstolene, sier Ap.

Foto: iStock
Foto: iStock

Foran valget stilte Juristen alle partiene på Stortinget spørsmål om justispolitikk og arbeidsliv. Dette svarte de om domstolsreformen.

Hva er ditt partis syn på domstolsreformen og den nye domstolstrukturen? Skal domstolene utvikles med reformen som utgangspunkt eller skal noe endres eller justeres?

Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre

Høyre v/justispolitisk talsperson Peter Frølich:

- Vi støtter domstolsreformen hundre prosent. Vi lukker aldri døren for justeringer, men en reversering er totalt utelukket. Det ville være vanvittig ressursbruk, og underminere det gode arbeidet som er gjort fra domstolenes side.

 

Arbeiderpartiet:

Lene Vågslid er justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Svar mottat fra Arbeiderpartiets rådgiver

- Vi var og er imot regjeringens strukturreform i domstolene og vil ha en desentralisert modell. Sterk sentralisering tapper distriktene for juridisk kompetanse. Vi mener også at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres av Stortinget. Vi ønsker å gjeninnføre rettskretsene og de selvstendige domstolene vi hadde før domstolsreformen.

Vi vil legge til rette for bedre samarbeid mellom domstoler og utrede hvordan mindre domstoler kan styrkes for å gjøre dem mindre sårbare. For å sikre mer fleksibilitet, deling av kompetanse og jevnere fordeling av saker, ønsker vi å se på rammeverk og lovverk på nytt. Mindre rettskretser hevder dette gjøres allerede i dag, men hvis lovendringer kreves vil vi klargjøre eller utrede dette

Jenny Klinge i Senterpartiet

Senterpartiet v/ justispolitikk tals­person Jenny Klinge:

- Senterpartiet vil reversere domstolstruktur slik at hvert rettssted får tilbake sin rettskrets som den var før domstolsreformen. 

 

 

 

Per-Willy Amundsen er justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet:

Svar mottatt fra Fremskrittspartiets rådgiver

- Domstolreformen er en nødvendig reform som styrker rettssikkerheten til folk flest.

Fremskrittspartiet ønsker å bidra i videreutviklingen av norske domstoler med reformen som utgangspunkt.

 

 

Petter Eide er justispolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti:

Svar mottat fra SVs rådgiver

- SV stemte imot regjeringens strukturreform i domstolene. Vi ønsker å modernisere og videreutvikle domstolene, samtidig som vi ønsker desentraliserte domstoler nært der folk bor. Det er rødgrønn enighet om å gjøre reverseringer om vi kommer til makta.  

 

 

 

Solveig Schytz, Venstre

Venstre v/stortingsrepresentant Solveig Schytz:

- Venstre støttet domstolsreformen, og mener den bør ligge til grunn for utviklingen av domstolene. Reformen gir større fleksibilitet, muligheten for å bygge sterke fagmiljøer samtidig som rettsstedene beholdes.

 

 

Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti v/ justispolitisk tals­person Geir Sigbjørn Toskedal:

- To viktige hensyn som må balanseres mot hverandre er nærheten mellom innbyggerne og domstolene på den ene siden og at domstolene er store nok til å ivareta et sterkt og kompetent fagmiljø.

- I tråd med at reiseavstandene har blitt kortere og jussen har blitt mer internasjonalisert og krevende har KrF støttet de sentraliserende grepene som er gjort ved domstolreformen. Det vil fortsatt være behov for justeringer, men domstolreformen ligger fast som utgangspunktet for utviklingen videre.

Rødt og Miljøpartiet de Grønne besvarte ikke henvendelsen fra Juristen