Hvor skal det kuttes når antall politistudenter går ned? Spørsmålet har skapt strid mellom avdelingene på Politihøgskolen (Foto: Naledi Forbord)
(Foto: Naledi Forbord)

– Som politiker merker man fort at ekstra millioner til påtalejurister ikke stjeler noen overskrifter

Påtalemyndigheten havner fort i skyggen av politiet, sier Peter Frølich.

Tirsdag, 7. september 2021 - 6:12

Foran valget stilte Juristen partiene på Stortinget spørsmål om justispolitikk og arbeidsliv. Vi stilte partiene disse tre spørsmålene om påtalemyndigheten i politiet:

 1. I debatten om styrking av politiet; hva betyr det for påtalemyndigheten i politiet? Bør den også styrkes?
 2. Politijuristene har tatt til orde for at påtalemyndigheten i politiet bør være en egen budsjettpost på politibudsjettet for å synliggjøre påtale. Hva mener ditt parti om det?
 3. I kjølvannet av den såkalte skilledebatten i politiet (om forholdet mellom politi og påtalemyndighet) er det blitt etterlyst en større utredning om påtalemyndighetens rolle i politiet. Bør en slik utredning komme?

 

Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre
Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre

Høyre v/justispolitisk talsperson Peter Frølich

 1. Påtalemyndigheten er styrket, men havner i skyggen av politiet. Som politiker merker man fort at selv titalls ekstra millioner til påtalejurister ikke stjeler noen overskrifter. Uavhengig av dette: Vi er tindrende klare på at påtalemyndigheten skal styrkes ytterligere.

 2. Vi har vedtatt at påtalemyndigheten skal synliggjøres på budsjettet. Dette er viktig for å kunne debattere – og forbedre – rammevilkårene for påtalemyndigheten.
 3. Det er delte meninger om et slikt skille både på Stortinget og i Høyre. Det er reformtretthet i justissektoren, men jeg mener personlig at en utredning er nødvendig.

Lene Vågslid i Arbeiderpartiet
Lene Vågslid i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Svar mottat fra Arbeiderpartiets rådgiver

 1. Ja. Vi har foreslått et eget påtaleløft i våre alternative statsbudsjett. Arbeiderpartiet mener det mest prekære er å styrke den samlede politikraften lokalt, gjennomføre etterforskingsløftet og sørge for et eget påtaleløft. I budsjettet for 2021 foreslo vi 61 mill. kroner til et eget påtaleløft for å fjerne køer i straffesakskjeden. Dette ville gitt et samlet påtaleløft på 100 mill. kroner for 2021.
 2. Vi var en pådriver for å få dette inn allerede i forrige statsbudsjett. Videre har vi særlig understreket dette i våre merknader for årets budsjett, at bevilgningen til påtalemyndigheten i politidistriktene må synligjøres i en egen post og en samlet justiskomite stilte seg bak dette i en uttalelse i forbindelse med budsjettet for 2020. Vi er skuffet over at regjeringen ikke har levert på dette i årets budsjett.
 3. Vi mener det er en styrke at politi og påtale er integrert sammen. Vi har ikke noe ønske eller politikk for å skulle skille politi og påtale. Det vi mener er det viktigste er å sørge for et eget påtaleløft og en egen budsjettpost for påtale i politiet.

Jenny Klinge i Senterpartiet
Jenny Klinge i Senterpartiet

Senterpartiet v/ justispolitisk talsperson Jenny Klinge

 1. Selvsagt må også påtale­myndig­heten styrkes. Senterpartiet har lagt inn 100 mill. kroner i alternativt statsbudsjett for å styrke påtale­myndigheten.
 2. Vi støttet egen budsjettpost i politibudsjettet sammen med en enstemmig justiskomite
 3. Ja

 

Petter Eide er justispolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti
Petter Eide er justispolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti

Svar mottat fra partiets rådgiver

 1. Vi ønsker å styrke hele straffe­sakskjeden, herunder også påtale­myndigheten i politiet, for å sikre at kriminalitet og rehabilitering hånd­teres raskt og med god kvalitet 
 2. Vi støtter dette. Situasjonen for påtale i politiet er svært kritisk i flere politidistrikter. Politijuristene har varslet om behovet for en kraftig styrking av påtale for å få ned de store straffesaksrestansene, uten at regjeringen har tatt grep. Å lage en egen post i statsbudsjettet vil være både nyttig og hensiktsmessig, og gi Stortinget bedre oversikt over regjeringens prioriteringer.   
 3. Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å skille politi og påtalemyndighet. Men vi er svært opptatt av å finne løsninger som bedrer situasjonen for politijuristene i politiet. Vi er derfor ikke mot at fordeler og ulemper ved et skilt skille utredes. 

Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti
Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti v/ justispolitisk tals­person Geir Sigbjørn Toskedal:

 1. Påtalemyndigheten må styrkes i takt med den øvrige styrkingen av politiet. Siden påtalemyndigheten leder etterforskningen, avgjør tiltalespørsmålet og aktorerer saken i retten er det helt avgjørende for rettssikkerheten til borgerne at både påtalemyndigheten i politiet og statsadvokatene både har tilstrekkelige ressurser til å gjøre jobben, og også har lønns- og arbeidsvilkår som sikrer rekruttering for fremtiden. 
 2. Det er en god ide. Vi har ikke konkludert ennå i det konkrete spørsmålet, men ser på det sammen med andre tiltak som kan sikre at påtalemyndigheten i politiet får tilstrekkelige ressurser.
 3. Ja. KrF mener det finnes gode argumenter både for dagens ordning med ”det to-sporede system”, men ser samtidig de prinsipielle fordelene med et skille mellom politi og påtalemyndighet. Det er absolutt et behov for en grundig utredning av dette.

Solveig Schytz, Venstre
Solveig Schytz, Venstre

Venstre v/stortingsrepresentant Solveig Schytz:

 1. Påtalemyndigheten har for lite kapasitet, særlig i kjølvannet av koronakrisen. Venstre vil videreføre styrkingen av påtalemyndigheten.
 2. Det kan være en mulighet, Venstre er åpen for en slik løsning.
 3. Ja, Venstre er positiv til å utrede dette.

 

Per-Willy Amundsen er justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet
Per-Willy Amundsen er justispolitisk talsperson for Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet

Svar mottat fra partiets rådgiver

 1. En effektiv påtale er avgjørende for rettsikkerheten og utgjør selve hjertet i straffesakskjeden. FrP ønsker å styrke politiet, herunder påtalemyndigheten, videre i årene fremover.
 2. Vi ønsker at påtalemyndigheten i politiet skal gis en egen budsjettpost i statsbudsjettet.
 3. Vi er positive til en slik utredning.

Rødt og Miljøpartiet de Grønne besvarte ikke henvendelsen fra Juristen

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022