– Distrikts­utfordring glemt sak i valg­kampen

Mangel på juridisk kompetanse kan gå ut over rettsikkerheten, sier leder for Akademikerne.

Kari Sollien (Foto: Akademikerne)
Kari Sollien (Foto: Akademikerne)

– Rekrutterings- og kompetanseutfordringene i distriktene fortjener større oppmerksomhet i valgkampen, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Befolkningen har fått stadig høyere utdanning, men de høyt utdannede velger bort distriktene. 85 prosent av akademikere bor i dag innen 30 minutter fra en by eller storby, viser tall Akademikerne har hentet inn.

Bosettingsmønsteret gir utfordringer for distriktene.

– Mange kommuner mangler viktig kompetanse og strever med å rekruttere den. Kompetanseutfordringene rammer gjerne de som er mest sårbare, sier Sollien.

Mangler juridisk kompetanse

Når det gjelder jurister, viser tall fra Telemarksforskning i 2019 at kun 38 prosent av kommunene har ansatt jurister. Tall fra Juristforbundets kommuneundersøkelse, presentert i Juristen tidligere i år, viser noe høyere juristdekning, men fortsatt mangler nesten halvparten av norske kommuner jurister.

– Alle innbyggere, uavhengig av bosted, skal ha tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester, og dette krever kompetanse i kommunene. Utfordringen er litt glemt i valgkampen, mener Sollien.

– Det er viktig for innbyggernes rettsikkerhet at kommunene følger lover og regler, og fatter juridisk korrekte vedtak. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan få store konsekvenser for enkeltpersoner. Faren er at manglende juridisk kompetanse ikke gir innbyggerne de tjenester de har lovmessig krav på. Særlig er vår bekymring knyttet opp mot barnevern, skole, helse og sosial, sier Akademikerne.