Varsler søksmål mot staten på vegne av soren­skrivere uten embeter

LO advokatene har sendt søksmålsvarsel til Justis- og beredskapsdepartementet på vegne av medlemmer i Norsk Tjenestemannslag. NTL organiserer flere sorenskrivere og jordskifterettsledere som mister embetene sine som følge av Domstolsreformen.

Foto: Thomas Haugersveen
Foto: Thomas Haugersveen

I en pressemelding om søksmålvarselet skriver Norsk Tjenestemannslag:

«NTL opptrer som partshjelper ettersom saken er av prinsipiell karakter. Forbundsleder i NTL, Kjersti Barsok, sier «Som samfunn er vi er nødt til å sikre domstolenes uavhengighet. I den forbindelse står det grunnlovfestede forflytningsvernet sentralt». 

I pressemeldingen heter det videre: -Uavhengige domstoler krever uavhengige dommere. Det er beklagelig at Domstoladministrasjonen gjennomfører omstillingen på en måte som uthuler embetsvernet: Manglende lovregulering, herunder knyttet til prosessuelle rettigheter, gjør dommere og domstolledere usikre på hvilke endringer de er forpliktet til å godta og hvilke endringer de kan motsette seg. Det kan gjøre det vanskelig for dem å ytre seg eller opponere mot politiske signaler, fordi det kan skade deres forhandlingsposisjon eller videre karriere.

– Politisk kontroll

Leder i NTL Domstolene, Kristin Tollefsen, sier «Vi kan ikke ha domstolledere som må holde seg inne med den utøvende makt for å unngå å bli organisert bort. Situasjonen for domstoler andre steder i Europa viser at det nettopp er domstollederne myndighetene går etter når de ønsker større politisk kontroll over domstolene».

Bakgrunnen for saken er Domstolsreformen som Stortinget vedtok med knapt flertall i desember, som medfører at mange domstoler slås sammen til større enheter. I NTLs pressemelding om søksmålsvarselet heter det:

«Domstolsadministrasjonen og regjeringen mener at de kan pålegge overtallige domstolledere å bli vanlige embetsdommere i større embetsdistrikt under ledelse av ny domstolleder. NTLs dommermedlemmer ønsker å fortsette å jobbe i domstolene, men vil ha et riktig utgangspunkt for forhandlingene med staten for å markere betydningen forflytningsvernet har for domstolenes uavhengighet. Saken er av prinsipiell karakter, og derfor omfatter søksmålsvarselet én pilotsak fra tingrettene og én fra jordskifterettene for å eksemplifisere hva saken gjelder i de ulike domstoltypene.»