- Ideen om rettssentre bør forfølges videre selv om det krysser interessene til advokater som lever på rettshjelp

Forretningsadvokat Ole André Oftebro er mentor for de frivillige jusstudentene i Barnas Jurist. Han mener tilbudet utenfor byene i Norge er for fragmentert og lite kjent.

Onsdag, 19. august 2020 - 7:12

- Jeg har inntrykk av at mange kunne tenke seg å bidra. Vi trenger et system for å allokere den viljen og utnytte den på en god og riktig måte. I dag er tilbudet veldig spredt og ulikt rundt om i landet og man er avhengig av de lokale ildsjelene som drifter rettshjelptiltak. Det er en stor svakhet.

Advokat Ole André Oftebro har siden 2017 engasjert seg i Gatejuristen og Barnas Jurist, hovedsakelig som mentor for de frivillige studentene.

Han mener tanken om en slags førstelinjetjeneste ikke bør legges i skuffen selv om rettshjelpsutvalget ikke anbefaler dette.

- Om det kalles jusshus eller rettssentre eller hva har jeg ikke noen tanker om. Men jeg mener ideen om dette bør forfølges videre selv om det krysser interessene til advokater som lever på rettshjelp, sier han.

Les flere saker fra temautgaven om rettshjelp her

- Samle og synliggjøre

Oftebro har i løpet av årene han har vært aktiv i Barnas Jurist fått inntrykk av mange i målgruppen vet hvem de er og kjenner til tilbudet. Han opplever også at ungdommene har lav terskel for å ta kontakt og stille spørsmål.

- Men dette er da hovedsakelig i Oslo-området og skyldes nok at Gatejuristen og Barnas Jurist har jobbet strukturert i mange år for å bli synlige markedsaktører. Mitt inntrykk er at mange som trenger hjelp andre steder i landet ikke vet hvor de skal henvende seg. Jeg tror faste offentlige institusjoner hvor man vet man kan få hjelp kan ha mye for seg.

- I dag er det veldig fragmentert. Å samle og gjøre synlig hvor man kan gå vil nok ha mye å si, tror han.

Han peker også på at ungdommene han møter gjennom Barnas Jurist ofte har sammensatte problemer.

- Ting henger jo sammen. Å få ryddet opp et sted kan også ha positiv effekt andre steder. Disse ungdommene har gjerne hatt uheldige opplevelser med familie, institusjoner, politiet og rus. Et helhetlig tilbud som også kan kontakte og henvise til andre instanser kan ha mye for seg, mener han.

Ny generasjon

Selv engasjerte Oftebro seg i Barnas Jurist etter å ha blitt inspirert av venner som gjorde lignende ting. Da Barnas Jurist starte opp ble han interessert i initiativet, også fordi det var fint å kunne bruke jusen til noe annet enn han vanligvis gjør som forretningsadvokat.

- Da jeg tidligere jobbet en stund som dommerfullmektig fikk jeg et innblikk i at en stor del av virkeligheten i Norge er veldig annerledes enn den hverdagen vi ellers møter i forretningsjusen, sier Oftebro.

- Jeg kjente på et behov for å også bruke min juridiske kompetanse til å hjelpe folk på en annen måte. I Barnas Jurist møter vi ofte barn og unge som trenger hjelp til utfordringer med barnevernsinstitusjoner, fosterhjem eller dårlig behandling på arbeidsplassen.

Oftebro forteller at der varierer hvor mye tid han bruker på frivillighet, men han han i stor grad er tilgjengelig for studenter som ønsker å drøfte problemstillinger de møter. Han er også med på saksmottak og oppsøkende arbeid på rusinstitusjoner og videregående skoler.

- Arbeidet er veldig meningsfullt. Det er også meningsfullt å jobbe med studentene – det er så mange engasjerte og dyktige unge folk. Og det er altså studentene som ofrer desidert mest tid og innsats. Vi som er mentorer yter bare en brøkdel av det de frivillige studentene gjør.

Advokaten sier han håper og tror vi ser en ny generasjon nå som ser annerledes på samfunnet vårt. I tillegg begynner næringslivet å stille krav til sosialt engasjement og samfunnsbidrag, også hos leverandører av juridiske tjenester, mener han.

- Vi ser at de ferske fullmektigene hos oss har et annet sosialt engasjement enn min generasjon og mange av de gode initiativene kommer fra nettopp de ferskeste.

- Det er klart at en jobb som advokat krever mye i hverdagen, og man er i ulike livsfaser, men mange opplever at det er viktig å bidra når man han anledning.

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020