Foto: Thomas Haugersveen
Illustrasjonsfoto (Foto: Thomas Haugersveen)

Varslet full oppmøte­stopp i retten for politi­jurister i ned­stengte kommuner

Hovedverneombud varslet på et tidspunkt stans av oppmøte for juristene i domstolene i de berørte områdene.

Onsdag, 17. februar 2021 - 15:58

Nedstengingen av en rekke kommuner etter smitteutbruddet av muterte virus i Nordre Follo skapte store utfordringer for påtalejurister som jobber i retten. Hovedverneombudet i Øst politidistrikt fant at fysisk fremmøte kunne medføre så stor helsefare at ombudet på et tidspunkt varslet stans av oppmøte for juristene i domstolene i de berørte områdene.

Juristen er kjent med at politimesteren i Øst politidistrikt mottok varselet 28. januar. Varsel om stans av oppmøte for juristene i domstolene ble gjort under henvisning til arbeidsmiljøloven § 6.3, som har som overskrift: «Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid».

Før hovedverneombudets varsel hadde allerede påtaleleder ved Øst politidistrikt sendt et brev til alle domstolene i de berørte kommunene med en anmodning om å kun gjennomføre digitale rettsmøter.

I brevet til domstolene fra Øst politidistrikt, som er datert 23. januar, vises det til det generelle påbudet om å holde seg innenfor grensene av kommunen man bor i. Der heter det blant annet:

«For aktorene fra Øst politidistrikt, skaper påbudet om å ikke foreta unødvendige reiser utenfor kommunen utfordringer. Mange av aktorene i Øst politidistrikt er nødt til å krysse en kommunegrense for å kunne møte opp fysisk i tingretten. Vår anmodning er derfor at alle hoved og ankeforhandlinger går digitalt, om mulig, og at alle sorenskriverne etablerer dette som en felles praksis i nedstengningsperioden.

På denne måten vil det være enklere for distriktet å kunne stille aktorer til berammede anke og hovedforhandlinger, i det aktorene unngår kryssing av kommunegrenser. For tilfellet at saken ikke anses egnet for digitalt oppmøte, bør en vurdere utsettelse av saken slik at en unngår fare for smittespredning.

Strengt nødvendige reiser

Brevet gikk også til Borgarting lagmannsrett. Førstelagmann Marianne Vollan reagerte med å sende et svarbrev den 27. januar hvor hun understreket at domstolene er en samfunnskritisk virksomhet som skal opprettholde driften i samsvar med sentrale og lokale smitteverntiltak.

«Så langt det er mulig, vil Borgarting lagmannsrett derfor gjennomføre de ankeforhandlinger som er berammet, også etter regjeringens beslutning 23. januar for Oslo-regionen. Dette innebærer at både dommere, meddommere, advokater, parter og vitner må reise til lagmannsrettens lokaler for å delta i ankeforhandlingen.

Dette anses som strengt nødvendige reiser som ikke strider mot sentrale eller lokale smitteverntiltak selv om kommunegrense(r) krysses.

En annen sak er at som før kan gyldig forfall foreligge på annet (korona)grunnlag, først og fremst for personer som på grunn av helse eller alder befinner seg i en av risikogruppene, har luftveissymptomer eller er i karantene.»

Førstelagmannen skriver også følgende:

«Uansett vil lagmannsretten for alle ankesaker vurdere om disse kan behandles på annen måte enn ved fysisk ankeforhandling, dvs. som helt eller delvis fjernmøte, jf. covid19-loven (lov 47/2020) § 3 eller skriftlig, jf. covid19-loven § 5, og målsetningen er at flest mulig saker gjennomføres slik. Om lovens vilkår for slik behandling foreligger, må imidlertid vurderes konkret i den enkelte sak og er ikke noe domstolleder kan treffe generell beslutning om.

Vi nevner likevel at fjernmøtevilkåret «ubetenkelig» i § 3 som oftest ikke vil være oppfylt i saker med fullstendig anke (bevisanke meddomsrett). Skriftlig behandling kan bare skje ved begrenset anke, og vil ved anker over reaksjonsfastsettelsen i praksis sjelden være aktuelt hvis ikke begge parter samtykker.»

Ble med varselet

Dagen etter førstelagmannens svarbrev varslet hovedverneombudet i Øst politidistrikt stans i oppmøte for juristene i domstolene i distriktet fra mandag 1. februar. I arbeidsmiljøloven § 6.3, som ombudet viste til, heter det følgende:

«Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet må bare stanses i det omfang verneombudet anser det nødvendig for å avverge fare.»

Vurderingen av risikofaren ble ikke delt av arbeidsgiver, og i en epost til alle de aktuelle domstolene orienterte påtalelederen i Øst politidistrikt om at dersom hovedverneombudet opprettholdt sitt standpunkt om stenging så ville politidistriktet gjøre sitt ytterste for å få en rask avklaring av Arbeidstilsynet.

Juristen er imidlertid kjent med at varselets innhold ikke ble satt ut i live og oppmøte-stopp for politijurister likevel ikke ble gjennomført.

Én million berørt

Smittesituasjonen i området har nå endret seg så mye at myndighetenes strenge smitteverntiltak heves.

Under en pressekonferanse tirsdag opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie at smitteverntiltakspakkene ring1 og ring2 i Oslo og Viken oppheves fra og med torsdag 18. februar. Kommuner som ønsker å innføre tilsvarende strenge tiltak har likevel mulighet til å gjøre det.

Tiltakspakken som regjeringen innførte etter utbruddet av den britiske virusvarianten i Nordre Follo i januar berørte rundt én million mennesker på Østlandet og innebar de strengeste tiltakene siden begynnelsen for kommunene innenfor «Ring 1», som i utgangspunktet gjaldt Nordre Follo og Oslo.

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021