Kay André B. Haugen er avdelingsleder for innkreving i Bergen kommune.

I omorganiserings­prosess - både som tillits­valgt og leder

Av de oppimot hundre tillitsvalgte som har svart på Juristens undersøkelse svarer 67 prosent at de har jobbet med omorganisering det siste året. 57 prosent mener også disse sakene er blant de mest krevende å jobbe med som tillitsvalgt.

Fredag, 13. november 2020 - 9:03

En av de som svarte at han har jobbet med dette og opp­levd det som krevende er Kay André B. Haugen, som frem til 1. november i år har jobbet hos Kemneren i Bergen kommune.

Da statsbudsjettet kom i fjor ble det klart at skatte­ oppkreverfunksjonen som ligger i kommunene hos kemneren skulle overføres til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020.

– Du kan si det kom som et slag i ansiktet på alle de ansatte. Vi ble veldig overrasket, og det var mange spørs­mål. Mange mente da, og mener fortsatt, at det er store fordeler ved å ha kemneren lokalt, sier Haugen.

– Men beslutningen var tatt, så det viktigste var å set­te inn krefter på å gjøre ting så godt tilrettelagt som mulig.

Tillitsvalgt og leder

Haugen satt som tillitsvalgt for juristene i Bergen kom­mune, samtidig som han var mellomleder og selv ikke skulle flyttes til Skatteetaten, men til en ny arbeidsplass i kommunen.

1. november startet han i jobben som avdelingsleder for innkreving i Bergen kommune.

– Min rolle har derfor vært todelt, og det har vært veldig lære­rikt å se to sider av en slik prosess og to ulike prosesser, sier han.

Haugen havnet i et sentralt samarbeidsutvalg ned­satt av Regjeringen og Skatteetaten, som hadde som for­ mål å legge til rette for en smidig overgang og å bistå både ny og nåværende arbeidsgiver i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

– Det var representanter fra Skatteetaten, LO, YS, Unio, Akademikerne og Juristforbundet. I tillegg var det en hel underskog av referansegrupper. Det ble veldig mange møter, forteller han.

Haugen forteller at flere ansatte har sluttet i proses­sen, spesielt ledere. En av årsakene var at det var langt flere ledere i virksomheten enn det skulle inn i de nye.

For mange av de ansatte var det spørsmål om lønn og stiling som meldte seg først. Haugen berømmer Skatte­etaten for å ha fått disse tingene på plass tidlig i prosessen, så de ansatte ikke måtte gå rundt og lure i lengre tid.

– Skatteetaten har gjennomført store omorganise­ringer før, og det var ikke mye som hang i lufta. Det var gode planer som redegjorde for når de ulike elementene skulle være på plass, så det ble minst mulig usikkerhet. Det betyr ikke nødvendigvis at alle var fornøyde med alle beslutningene, sier han.

– I Skatteetaten bruker de titler som skattejurist og senior skattejurist. Hvordan man landet på hvem som kvalifiserte til senior eller ikke var blant annet en kime til frustrasjon.

Andre bekymringer har gått på arbeidsoppgaver, hvem man får som sjef, hvem som blir de nye kollegaene og åpne kontorlandskap.

Krevende, men lærerikt

Selv om prosessen har vært intens og krevende, mener Haugen også at den har vært interessant og lært ham mye, både som tillitsvalgt og som leder.

– Som leder har jeg lært mye om endringsprosesser. Det har vært lite endringer der jeg har jobbet tidli­gere, så jeg fikk en skikkelig oppda­tering på endringsledelse.

På grunn av utfordringer med koronakrisen ble virksomhetsover­dragelsen utsatt til 1. november, men prosessen har likevel gått forholdvis raskt. Det er utelukkende positivt for alle, mener Haugen.

– Det er som å rive av et plaster. Det er bedre å få det gjort enn å gå i slike prosesser lenge med mye usikkerhet. For tillitsvalgte vil det være seigpining å holde på med slike ting lenge, sier han.

– Så lenge tidsrommet er såpass at man faktisk klarer det man må gjennom, er det fint at det går raskt. Det er en tidkrevende prosess for alle parter.

– Når det gjelder de ansatte som skulle over til Bergen kommune, mener Haugen at et av gullkortene i prosessen var at de ansatte ble invol­vert helt fra start.

Til ledere som står i slike proses­ser understreker han viktigheten av  å ta med de tillitsvalgte.

– De ansatte føler at de har fått ta del i prosessen. Ledere er viktige, men man må aldri glemme eller undervurdere medarbeidernes lange erfaring og innblikk, sier han.

– Og til de tillitsvalgte: tør å komme med angrep på antakelser og utfordre ledelsen på om dette er godt nok. Still spørsmål som gjør at prosessen kommer inn på rett spor.

Ledige stillinger:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
26.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021
Spesialenheten for politisaker søker advokater/jurister på verv
Søknadsfrist: 
04.05.2021
Sivilombudsmannen
Søknadsfrist: 
04.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
05.05.2021