Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Benedicte Gram-Knutsen (t.v.) og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Kartlegger juridisk kompetanse i kommune-Norge

– Det handler om innbyggerens rettssikkerhet.

Onsdag, 21. oktober 2020 - 11:47

Det sier Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter om undersøkelsen Juristforbundet - Kommune er i ferd med å avslutte.

De er henholdsvis leder og styremedlem i Juristforbundet – Kommune. Gram-Knutsen arbeider ved byombudet i Bergen kommune og Grønningsæter arbeider hos kommuneadvokaten i Kristiansand kommune.

Undersøkelsen er en del av «Kommuneprosjektet» – en satsing i regi av Juristforbundet-Kommune som skal sette rettssikkerhet i kommune-Norge på dagsorden.

Prosjektet skal undersøke status for juridisk kompetanse i kommunene. Juridisk kompetanse lokalt skal kartlegges, men det undersøkes også hvordan man for øvrig dekker behovet og hvilke vurderinger kommunene gjør på området.

– Det handler om å styrke innbyggernes rettssikkerhet. Kommunal sektor er omfattende. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan få store konsekvenser for innbyggerne, sier Benedicte Gram-Knutsen.

Tillitten til kommunene

Juristforbundet – Kommune mener fast ansettelse av jurister i kommunene er viktig for rettsikkerheten og for tilliten til kommunen som forvaltningsorgan. 

«Juridisk kompetanse gir bedre kvalitet i forvaltningen, mindre konflikt, færre søksmål og kostbare rettsprosesser», skriver de. 

Resultater fra undersøkelsen, som er i ferd med å avsluttes, skal presenteres i november, opplyser arbeidsgruppen for prosjektet. Foruten Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter, består den av Monica Solnes, Ida Kristin Hennum-Skogli og Hanne Eie Sudland. Det er analyseselskapet Rambøll som har hatt i oppdrag å utføre undersøkelsen. 

Krever jurister i internkontroll

Kravet om at alle kommuner skal ha en juridisk minstebemanning, støttes av Juristforbundet – Privat. I et forslag til en resolusjon under Juristforbundets landsmøte 6. november, heter det at Juristforbundet må kreve lovfestet at alle landets kommuner knytter til seg en jurist.

Tor Egil Viblemo
Leder av Juristforbundet - Privat, Tor Egil Viblemo

Juristforbundet – Privat skriver i forslaget at det i dag er et mindretall av landets kommuner som har en kommuneadvokat, samtidig som kommuner daglig må tolke og anvende juss. 

Den nye kommuneloven som trer i kraft 1. januar 2021 fastsetter at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Men Juristforbundet – Privat påpeker at det ikke er forutsatt at en utdannet jurist skal utføre internkontrollen.

«Når målet med internkontrollen, som fremkommer av første ledd, er at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges, ville det etter Juristforbundets syn vært naturlig at det fremkom krav i loven om at kommunen må ha knyttet til seg en jurist for å utføre dette arbeidet», skriver privatseksjonen i Juristforbundet. 

«Det er påfallende at en synes å tro at en rettslig vurdering kan utføres av lekmenn», skriver de, og mener Juristforbundet må kreve at det i kommunelovens § 25-1, annet ledd føyes til et annet punktum som heter:

“Kommunen skal i internkontrollsarbeidet knytte til seg en person med graden master i rettsvitenskap eller cand. jur.”

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021