Studie: 18 prosent høyere risiko for sykemelding når man deler kontor med andre

Statens Arbeidsmiljøinstitutt har hentet inn sykemeldingsopplysninger fra NAV om over 6000 arbeidstakere og sett på sammenhengen med hvordan kontor de sitter på. 

Illustrasjonsfoto: Pixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

En undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som ble publisert i desember viser at ansatte som deler kontor har større risiko for sykemelding.

Du kan lese hele studien i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Studien startet med en spørreundersøkelse om arbeidsplassløsninger av 14.500 ansatte i 97 virksomheter. Ansatte som jobbet utendørs, i butikk/verksted eller på behandlingsinstitusjon ble utelatt fra studien.

De gjenværende 6328 personene, som enten jobbet alene på eget kontor, delte kontor med en eller flere eller jobbet i kontorlandskap, ga så samtykke til at forskerne kunne hente inn informasjon om legemeldt sykefravær fra NAV.

«Deretter analyserte forskerne betydningen av kontorløsning for sykefravær med sykemelding i de 12 månedene som fulgte etter at deltakerne hadde besvart spørsmål om kontorløsning» skriver STAMI på sine hjemmesider.

LES OGSÅ: I Sverige har forskere ved Högskolan i Gävle fulgt 500 arbeidstakere i en stor bedrift i forbindelse med at de har gått over til såkalte aktivitetsbaserte kontorer. 

18 prosent høyere risiko

Da forskerne begynte å se på tallene så de en tydelig tendens: de som deler kontor med andre eller sitter i åpent kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på cellekontor.

- Økningen gjelder på tvers av kjønn, alder, lederposisjon og utdanning, sier Stein Knardahl på STAMI sine nettsider.

Han er forsker og avdelingsdirektør ved instituttet og har gjennomført studien sammen med kollega Morten Birkeland Nilsen.

- En årsak kan være at det å dele kontor eller arbeide sammen med flere i kontorlandskap kan medføre at man lettere blir smittet av virus som forkjølelse og influensa. Det er også mulig at støy eller andre forstyrrelser fra kollegaer og manglende mulighet for å konsentrere seg har innvirkning. I tillegg vet vi fra forskning at om man opplever nedsatt kontroll over sin egen arbeidssituasjon kan dette bidra til sykefravær, sier han.

Knardahl mener det er en styrke at de har brukt legemeldt sykefravær fra NAV og ikke selvrapporterte sykemeldingsperioder.

Kartlegger jurister

I høst skrev Juristen flere artikler om ulike arbeidsplassløsninger i forbindelse med at Juristforbundet er i gang med å kartlegge juristers arbeidshverdag. Politijuristene var de første som besvarte undersøkelsen i oktober.

Marianne Børseth, 1. nesteleder i Politijuristene, fortalte da at det pågår et arbeid i politiet angående «nytt arbeidsplasskonsept». Arealbruken skal ned og det skjer en sentralisering og flytting i forbindelse med politireformen.

Prosjektet skal munne ut i anbefalinger fra Politidirektoratet til politidistriktene og det er etablert en styringsgruppe med representanter fra arbeidstakersiden, arbeidsgiver og innleide fagpersoner. Børseth sitter i styringsgruppen som representant for juristene.

– Alle har ikke samme behov og oppgaver i arbeidshverdagen. Å sitte i landskap vil være svært krevende for mange jurister, sa Børseth.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet, fortalte at målet med å kartlegge medlemmenes arbeidsmønster er å kunne gi bedre kvalifisert hjelp og rådgivning til jurister som møter utfordringer i slike prosesser eller omstillinger. Prosjektet settes i gang etter stadig økende antall hevendelser fra medlemmer og tillitsvalgte om temaet.

- Vi vil kunne si noe mer kvalifisert på jusprofiler og hva som er viktig for jurister. Jurister er neppe en homogen gruppe, og antagelig vil vi finne ulike kategorier.