Undersøkelse: Jurist­forbundet kartlegger jurister og kontor­landskap

Politijurister er første gruppe som skal kartlegges. – Å sitte i landskap vil være svært krevende for mange jurister, sier Marianne Børseth i Politijuristene.

F.v. Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg, Marianne Børseth i Politijuristene og Juristforbundets president Håvard Holm (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg, Marianne Børseth i Politijuristene og Juristforbundets president Håvard Holm (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Åpent landskap, clean desk, free seating, aktivitetsbasert kontorløsning - Juristforbundet opplever mange henvendelser om omstilling til nye kontorløsninger.

Temaet er aktuelt på flere store juristarbeidsplasser; som ved fylkesmannsembetene, i NAV, i politiet eller i forbindelse med det nye regjeringskvartalet.

Tidligere i høst varslet Juristforbundet at man skulle kartlegge medlemmenes arbeidsmønster for å kunne gi bedre kvalifisert hjelp og rådgivning i slike prosesser. 

Nå skal kartleggingen i gang, med politijurister som en pilot. For politijurister sendes undersøkelsen ut allerede i disse dager – midt i oktober. Den utføres av Juristforbundet i samarbeid med selskapet Company Pulse.

Nytt arbeidsplasskonsept i politiet

Marianne Børseth, 1. nesteleder i Politijuristene, forteller at det pågår et arbeid i politiet angående «nytt arbeidsplasskonsept». Arealbruken skal ned og det skjer en sentralisering og flytting i forbindelse med politireformen.

Prosjektet skal munne ut i anbefalinger fra Politidirektoratet til politidistriktene og det er etablert en styringsgruppe med representanter fra arbeidstakersiden, arbeidsgiver og innleide fagpersoner. Børseth sitter i styringsgruppen som representant for juristene.

Hun er opptatt av at man må kartlegge juristenes arbeidsmønster og er spent på undersøkelsen som nå sendes ut på mail til medlemmene av Politijuristene.

– Vi ønsker å få et bilde av hvordan arbeidsprosessene er der ute. På den måten skal vi få en objektiv beskrivelse av arbeidshverdagen.

– Det virker som om man tror det er åpne kontorlandskap som skal løse de arbeidsmessige utfordringene om dagen. Vi i Politijuristene er ikke imot landskap som sådan, men man må ta innover seg at dette ikke passer for alle typer arbeidsoppgaver. Her må arbeidsgivere være villig til å differensiere og erkjenne at det fortsatt vil være behov for enekontorer. 

– Alle har ikke samme behov og oppgaver i arbeidshverdagen. Å sitte i landskap vil være svært krevende for mange jurister, sier Børseth.

Lokale tillitsvalgte

Hun forteller at alle politidistriktene ser på arealutfordringene nå og at flere prosesser allerede er i gang lokalt.

– Blir de lokale tillitsvalgte trukket godt nok inn i dette?

– Vi får tilbakemeldinger på at det er litt ulikt. Ofte skjer det for sent og for tilfeldig. 

– Politijurister arbeider med prosedyre og enkeltsaksbehandling. Dette er arbeid som krever ro og konsentrasjon. Håndtering av taushetsbelagt informasjon er et annet moment. Det skal bli spennende å se hvordan juristene beskriver arbeidsprosessene. Resultatet av undersøkelsen vil vise hvordan de kan arbeide mest mulig effektivt uten for mange unødvendige avbrytelser, sier Børseth.   

Ut til alle jurister

Politijurister er pilot, men undersøkelsen skal etterhvert sendes ut til alle yrkesaktive medlemmer i forbundet.

Les også:  

«Åpne landskap: Godt for noen men dårlig for de fleste?»

– Dette clean desk-konseptet er forferdelig vanskelig for folk som skal jobbe med saker over tid

Aktivitets­basert arbeids­plass: Med beina i sofaen

Kontor­landskap: Vil kartlegge juristers arbeids­mønster

Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg mener det er behov for mer kunnskap om juristenes arbeidsmønster og hva som er egnet arbeidsplasskonsept.

– Vi vil kunne si noe mer kvalifisert på jusprofiler og hva som er viktig for jurister. Jurister er neppe en homogen gruppe, og antagelig vil vi finne ulike kategorier, sier Hegerberg. 

– Fravær av støy og avbrytelser

– Vi er ikke imot åpne landskap eller aktivitetsbaserte kontorer. Vi er for de beste løsningene. Men hvilke landskap egner seg best til hvilket arbeid?, spør Hegerberg og viser til at forskning viser at kontorlandskap ser ut til å fungere dårlig for arbeid som krever konsentrasjon og få forstyrrelser.

Marianne Børseth er enig.

– Fravær av støy og avbrytelser blir av mange jurister sett på som et gode og noe som effektiviserer arbeidet, sier hun.