Håvard Holm (t.h.) i samtale med debattleder Svein Tore Bergestuen under Arendalsuka (Foto: Juristforbundet)
Juristforbundets Håvard Holm (t.h.) i samtale med debattleder Svein Tore Bergestuen under Arendalsuka (Foto: Juristforbundet)

Etter­lyser retts­sikkerhet som tema i valg­kampen

Burde være et svært aktuelt tema nå under kommunevalgkampen mener Juristforbundets president.

Onsdag, 14. august 2019 - 14:54

Svekkes innbyggernes rettssikkerhet når kommuner ikke har egen juridisk kompetanse?

Det var spørsmålet som ble stilt under Arendalsuka onsdag, da Juristforbundets president Håvard Holm ble intervjuet under et arrangement i regi av Akademikerne.

Holm var klar på at mange norske kommuner mangler tilstrekkelig juridisk kompetanse og at det går utover borgernes rettssikkerhet.

Han viste blant annet til en rapport utarbeidet av Nivi Analyse, som ble lagt fram i februar i år.

I rapporten, som ble laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark, fortelles det blant annet om svikt i flere kommuners evne til å ivareta rettssikkerhet og yte likeverdige velferdstjenester til innbyggerne – og om at deler av kommunenes tjenesteproduksjon og forvaltningspraksis er i strid med loven. 

Noen av rådmennene uttrykker at kommunen har mangler knyttet til kvalitetssystem og internkontroll samt at administrasjonen ofte «leker hobbyjurister» som medfører dårlig saksbehandling, mangle klagesaker og høye prosesskostnader.

– Dårligere rettsstilling

– Mangel på juridisk kompetanse kan gå utover de tjenestene borgerne skal ha, måten de skal ha de på og saksbehandling. Regelanvendelsen blir feil. De får en dårligere rettsstilling enn innbyggere i kommuner med tilstrekkelig juridisk kompetanse, sa Holm under arrangementet i Arendalsuka.

– Det kan være mange grunner til at kommuner mangler juridisk kompetanse, men vi ser at det ikke blir prioritert mange steder. Politikerne ser det ikke som tilstrekkelig viktig.

– Det forundrer meg at det i en lokalvalgkamp ikke er noe fokus på rettssikkerhet, sa Holm og mener det er noe innbyggerne og velgerne må være opptatt av.

På spørsmål om ikke mange kommuner er for små til å ansette egne jurister, sa Holm:

– Uansett hvor liten kommunen er, må man innrette seg slik at man har tilstrekkelig kompetanse. For eksempel med kommunesamarbeid.

Ikke tilstrekkelig kompetanse

I en rapport utarbeidet av Telemarksforskning, sier 42 prosent av små kommuner at de mangler juridisk kompetanse. Kommunene sier de ikke har tilstrekkelig tilgang på kompetanse ut fra behovet, ifølge rapporten som ble presentert i mai.

I undersøkelsen det stilt spørsmål om kommunene mener de har tilstrekkelig tilgang på kompetanse ut fra behovet for ulike stillingstyper. 

De tre øverste stillingsområdene hvor flest kommuner svarer at de ikke har tilstrekkelig kompetanse er psykologer (51 %), jurister (42 %) og fagstillinger innen miljøvern og klima (38 %) 

Også da Forvaltningslovutvalget i mars la fram sin utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov, var rettssikkerhet tema.

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat, sa den gang at politiske myndigheter ofte ønsker å vise handlekraft ved å endre eller vedta nye lover - men at det ikke følges opp på ressurssiden.

– Innbyggerne bør ha krav på at kompliserte rettslige og juridiske problemstillinger, som har potensiale til å gripe omfattende inn i noens liv eller hverdag, er behandlet av en jurist. At det er etterprøvbart og dokumentert at saksbehandlingen er gjort av en med tilstrekkelig juridisk kompetanse.

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021