– Innbyggerne bør ha krav på at komplisert jus er behandlet av en jurist

Leder av Juristforbundet - Stat ser fram til å komme med innspill til ny forvaltningslov.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen
Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Forvaltningslovutvalget har lagt fram sin utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

I utredningen foreslår utvalget en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning. Utvalget mener dette er nødvendig på grunn av endringer i forvaltningens organisasjon, arbeidsmåte og oppgaver, sammenholdt med endringer i borgernes forventninger til offentlig forvaltning, den teknologiske utviklingen og nye internasjonale forpliktelser. 

– Det er positivt med en ny forvaltningslov. Juristforbundet ser frem til å bidra med faglige innspill og i den politiske debatten som vil følge, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat.

– Det er likevel slik at et godt lovverk ikke står på egne bein. Det må være en god juridisk forvaltning som kan ivareta lovverket og sørge for overholdelse, sier Bromander.

Juridisk kompetanse

Han mener politiske myndigheter ofte ønsker å vise handlekraft ved å endre eller vedta nye lover - men at det ikke følges opp på ressurssiden.

– Dette må følges opp, slik at kommunene og statlige etater overholder og etterlever loven. Det er et ansvar som ligger både til den utøvende og til den lovgivende og bevilgende statsmakt. Av og til forbauser det meg hvor lite oppmerksomhet de har rettet mot nettopp det.

Å sørge for at borgernes rettigheter og plikter blir ivaretatt handler om at offentlig forvaltning må å ha tilstrekkelig med juridisk kompetanse ifølge Bromander. 

– Dette er roller som jurister er desidert best til å fylle. Rett og slett fordi vi er de eneste som faktisk er utdannet til det. Det er for mange hobbyjurister i disse rollene i dag. Det er en stor utfordring for rettssikkerheten.

– Dersom man sørger for at det kun er jurister som behandler kompliserte juridiske problemstillinger vil vi få en langt bedre offentlig forvaltning enn noe som en ny lov kan sørge for.

– Bør ha krav på det

– Innbyggerne bør ha krav på at kompliserte rettslige og juridiske problemstillinger, som har potensiale til å gripe omfattende inn i noens liv eller hverdag, er behandlet av en jurist. At det er etterprøvbart og dokumentert at saksbehandlingen er gjort av en med tilstrekkelig juridisk kompetanse, sier Bromander.

Juristforbundets visepresident Katrine Bratteberg peker også på juridisk kompetanse.

– Mangelen på jurister og lite bevisst bruk av juristenes kompetanse svekker innbyggernes rettssikkerhet og effektiviteten i den offentlige forvaltningen. Dette løses ikke av innføringen av ny forvaltningslov alene, sier Bratteberg.