Foreslår endringer i forvaltnings­loven

Forvaltningslovutvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen. 

Professor Inge Lorange Backer har ledet forvaltningslovutvalget (Foto: Stig M. Weston)

Forvaltningslovutvalget ved utvalgets leder, professor Inge Lorange Backer, la i dag fram sin utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

I utredningen foreslår utvalget en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning. Utvalget mener dette er nødvendig på grunn av endringer i forvaltningens organisasjon, arbeidsmåte og oppgaver, sammenholdt med endringer i borgernes forventninger til offentlig forvaltning, den teknologiske utviklingen og nye internasjonale forpliktelser. 

Lovforslaget gir ifølge utvalget en mer fullstendig regulering av forvaltningens virksomhet enn dagens lov og det avgrenser sitt virkeområde klarere. 

På mange punkter videreføres reglene i dagens lov, men utvalget foreslår også endringer. 

Blant annet foreslår utvalget en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen. 

Klage

«Reglene om klage foreslås i det vesentlige videreført. Når det gjelder statlige organers prøving av kommunale enkeltvedtak, foreslår et flertall at statlige organer bare skal kunne overprøve skjønnet dersom nasjonale eller vesentlig regionale hensyn tilsier det, eller dersom vedtaket er klart urimelig for en part. 

I tillegg har utvalget funnet grunn til å understreke viktigheten av at klageinstansen har en organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til underinstansen. Dette vil bidra til å sikre at klageren får en reell to-instansbehandling», skriver utvalget i en pressemelding.

Utvalgets flertall foreslår at reglene om dekning for sakskostnader ikke skal videreføres.

«Et samlet utvalg foreslår at reglene om partsinnsyn flyttes over til offentleglova. Lovens korttittel bør i så fall endres fra «offentleglova» til «innsynslova». Partens rett til innsyn skal være like vidtrekkende som i dag», skriver utvalget.

Digitalisering

Forslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten og skriver i sin pressemelding: 

«Det er lagt til rette for helautomatisert saksbehandling der det egner seg, og det foreslås at beslutningssystemers rettslige innhold som hovedregel skal være offentlig tilgjengelig.

Den vide adgangen til informasjonsdeling i staten, fylkeskommunene og kommunene vil gjøre det mulig å utnytte eksisterende informasjon til en mer effektiv saksbehandling som fremmer formålet med de aktuelle lovene»

«Utvalget analyserer hva det innebærer at et forvaltningsorgan er «uavhengig». Det drøfter bruken av uavhengige organer i statsforvaltningen og trekker opp retningslinjer for organiseringen og fremtidig etablering av slike organer. I tillegg foreslår utvalget å lovfeste regler om delegasjon av myndighet, om myndighetsmisbruk, om adgangen til å knytte vilkår til avgjørelser om tildeling av ytelser og om ugyldighet.»

– Stor mangel på jurister

– Juristforbundet ser frem til å få uttale seg i høringen om et kommende forslag til ny forvaltningslov, sier forbundets visepresident Katrine Bratteberg.

Katrine Bratteberg (Foto: Oda Hveem)

 – Forvaltningsloven har som formål å sikre hver enkelt innbygger en trygg og grundig saksbehandling fra det offentliges side. Vi vil derfor minne om at det ikke er tilstrekkelig med et godt lovverk for å regulere offentlig forvaltning, så lenge det er stor mangel på jurister som skal sørge for at regelverket overholdes og etterleves både i statlige etater og i kommunene, sier hun. 

– Mangelen på jurister og lite bevisst bruk av juristenes kompetanse svekker innbyggernes rettssikkerhet og effektiviteten i den offentlige forvaltningen. Dette løses ikke av innføringen av ny forvaltningslov alene, sier Bratteberg.