– Setter stor pris på at dere fortsetter å holde UD informert

Utenriksministeren ber Dommerforeningen holde UD informert om forholdene i Polen.

Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, her fra et møte i Paris i mai, deler Dommerforeningens bekymring for utviklingen i Polen (Foto: Ingrid Kvammen Ekker/UD)

– Vi har bedt om at de nordiske utenriksministre gjør sin innflytelse gjeldende for å gjenopprette et uavhengig rettsvesen i Polen, uttalte Dommerforeningen i september.  

Det var er i en felles uttalelse undertegnet av dommerforeningene i Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Estland og Latvia at det ble bedt om at disse landenes utenriksministre tar opp det dommerne beskriver som en svært alvorlig situasjon for rettsvesenet i Polen. 

Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide (H), svarer i et brev til Dommerforeningen at også hun er bekymret for utviklingen i Polen.

”Fra norsk side har vi aktivt støttet opp under EUs politikk for vern av rettsstatsprinsippene. Vi har også gjentatte ganger tatt opp vår bekymring i møter med polske kollegaer, og vi vil fortsette å gjøre dette”, skriver Søreide. 

Dommerforeningen har bedt utenriksministeren, gjennom bilaterale kontakter eller i andre internasjonale forum, gjør sin innflytelse gjeldende.

Økonomisk støtte

I sitt svarbrev skriver Ine Eriksen Søreide at Norge har gitt langvarig økonomiske støtte til Polen gjennom EØS-midlene.

”I den neste støtteperioden, som varer til 2024, inngår en videreføring av et program for justissektoren, inkludert domstolene. Dette programmet er under utvikling, og viktige målsetninger er å bidra til effektivisering av justisvesenet og styrking av rettsstaten. Slikt samarbeid kan få økt betydning som korrektiv og positiv påvirkning i tider der utviklingen går i gal retning”.

Når det gjelder norsk støtte til sivilt samfunn skriver hun at ”det er et helt sentralt prinsipp at forvaltningen av disse midlene skjer uavhengig av myndighetene”.   

I brevet understeker hun også at det skal sikres at EØS-midlene brukes etter hensikten og at samarbeidet er til nytte for alle parter. 

”Vi er derfor avhengig av at aktører som besitter relevant informasjon formidler dette til norske myndigheter. Vi setter derfor stor pris på at dere fortsetter å holde Utenriksdepartementet informert om forhold dere gjøres kjent med gjennom deres kontakter i Polen”, heter det i brevet til Dommerforeningen.