Anbefaler landsdekkende førstelinjetjeneste for rettshjelp

Arbeidsgruppe foreslår at alle skal kunne få inntil en times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor.

F.v. statssekretær John-Erik Vika tok imot utredningen fra Ida Tønnessen og Tonje Lilaas Larsen (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)
F.v. statssekretær John-Erik Vika tok imot utredningen fra Ida Tønnessen og Tonje Lilaas Larsen (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en utredning om førstelinjetjeneste for rettshjelp. Det er en arbeidsgruppe bestående av advokat Tonje Lilaas Larsen og advokatfullmektig Ida Tønnessen som har utredet rapporten.

Arbeidet er en del av oppfølgingen av NOU 2020: 5 Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven). Da NOUen var på høring påpekte mange av høringsinstansene at det burde etableres en førstelinjetjeneste for rettshjelp. Justisdepartementet vurderte at det var behov for å utrede dette nærmere, og det er denne utredningen som nå er levert.

En times bistand

Arbeidsgruppen foreslår å etablere en landsdekkende førstelinjetjeneste, der alle skal kunne få inntil en times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor.

I tillegg foreslås det å opprette en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud, som begge skal driftes av Kontoret for fri rettshjelp. Arbeidsgruppen foreslår at kommunene får ansvaret for den praktiske gjennomføringen, og at staten skal bære kostnadene.

Arbeidsgruppen anbefaler at førstelinjerettshjelpen skal gis uavhengig av sakstype og behovsprøving, og uten egenandel. Førstelinjen skal avklare og løse de sakene som lar seg løse i løpet av en time, og ellers gi råd om hvordan saken kan håndteres videre.

Tidlig stadium 

– Førstelinjerettshjelp kan bidra til å løse saker på et tidlig stadium. Dette kan styrke rettssikkerheten og ha stor betydning for den enkelte, sier Ida Tønnessen i en pressemelding fra departementet.

– Arbeidsgruppen har vært opptatt av å finne en praktisk gjennomførbar modell for å gi førstelinjerettshjelp av høy kvalitet. Forslaget bygger videre på de tidligere utprøvingene av førstelinjetjeneste fra 2002-2003 og 2011-2012, sier Tonje Lilaas Larsen.

Tidligere denne måneden kom Regjeringen med forslag til endringer i rettshjelpsloven - blant annet at den øvre grensen for rettshjelp justeres årlig i tråd med folketrygdens grunnbeløp.