Kan bli lovpålagt krav om etterutdanning for advokater

I krav til faglig dyktighet må det også ligge et krav om å holde seg oppdatert på rettsutviklingen, pekes det på i forslaget til ny advokatlov.

Illustrasjon: Colourbox.com
Illustrasjon: Colourbox.com

I dag er det ikke et krav om etterutdanning for advokater, selv om Advokatforeningens medlemmer er underlagt en ordning som forutsetter 80 timers etterutdanning over en femårsperiode.

I forslaget til ny advokatlov, som skal behandles i Stortinget, foreslår Justisdepartementet at kravet til advokaters faglige dyktighet skal tydeliggjøres i en egen bestemmelse i den nye loven.

«Departementet mener det er viktig å lovfeste dette prinsippet for å sikre at det rettssøkende publikum har nødvendig tillit til advokater og deres virksomhet. Dette er viktig både fordi klienter kan ha vanskeligheter med å vurdere eget behov for bistand, og fordi de fleste klienter vil ha vanskeligheter med å kvalitetssikre den juridiske bistanden som blir gitt», skriver departementet i lovforslaget. 

I forslaget legges det vekt på at det i krav til faglig dyktighet også må ligge et krav om at advokaten må holde seg oppdatert på rettsutviklingen.

Disiplinærsak

Advokatlovutvalgets utredning, som lovforslaget bygger på, viser til at krav til etterutdanning stilles på andre sammenlignbare områder, blant annet for revisorer, autoriserte regnskapsførere og helsepersonell. 

Utvalget mente at manglende etterutdanning bør bli ansett som en ikke ubetydelig overtredelse av advokatregelverket, og at det bør åpnes disiplinærsak hvis kravet ikke etterleves over tid.

I høringsrunden for utredningen uttalte både Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter (JUS) seg positive til forslaget om etterutdanning. 

Advokatforeningen sa seg enig med utvalget i at det er behov for å kunne ta i bruk virkemidler og reaksjoner for å sikre at et etterutdanningkrav etterleves.

JUS sa enig med utvalget i at manglende etterlevelse av kravet bør inngå som et moment ved vurderingen av om advokaten må anses uskikket i tilbakekallssaker. 

Omfanget ikke utredet

I sitt lovforslag skriver departementet at det av hensyn til et velfungerende rettssystem og tillit til advokatstanden er viktig at advokater holder et høyt faglig nivå.

«Et felles etterutdanningskrav for advokater vil kunne bidra til at alle, uavhengig av medlemskap i Advokatforeningen, holder seg faglig oppdatert», heter det. 

Men omfanget av eller innholdet i etterutdanningskravet er ikke utredet. Heller ikke hvem som bør administrere ordningen.

«Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i forskrift gis regler om at advokater skal gjennomføre etterutdanning og om etterutdanningens innhold og gjennomføring. Dette vil sikre at forslaget blir hørt. I tillegg vil en regulering i forskrift gi nødvendig fleksibilitet til å justere regelverket i tråd med utviklingen i bransjen», heter det i forslaget.