Disse får årets mastergrad­stipend

Dette er de åtte studentene som i år får Juristforbundets stipend for å skrive masteroppgave.

Illustrasjonsfoto (Foto: iStock)
Illustrasjonsfoto

Medlemmer av Juristforbundet - Student som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap kan søke om stipend hos forbundet. Det deles hvert år ut inntil åtte stipend a 25 000 kroner - henholdsvis fordelt på vår- og høstsemesteret.

Oppgaven skal ifølge Juristforbundets retningslinjer for stipendet dreie seg om ett av følgende fagområder:

  • Forvaltningsrett (taushetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, tvisteløsning, politi og påtalemyndighet)
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering
  • Anskaffelsesrett og konkurranserett
  • EU/EØS-rett
  • Legal Tech/digitalisering

Søknadsfristen for vårsemesteret er 10. februar og for høstsemesteret 10. september.

Vår

Dette er studentene og oppgavene som har fått stipend våren 20201:

Oskar Vegheim: «Avtaler om samdrift og samlokalisering i oppdrettsnæringen – samspillet mellom offentligrettslig reguleringslovgivning og privatrettslige kontraktsvilkår»

Jonas Nilsen: «Arbeidssøkers handlingsrom i møte med arbeidsgivers forsøk på innhenting av uberettiget informasjon i private ansettelsesprosesser»

Martha Krogli Brygfjeld: «Oppsirkulering av varemerkebeskyttede varer – En tolkning av varemerkeretten i lys av bærekrafthensyn»

Eirin Tinnesand: «Den folkerettslige blindsonen – Sektormonisme og norske myndigheters adgang til universaljurisdiksjon i lys av HR-2020-1340-A («Fremmedkriger»)»

Høst

Dette er studentene som har fått stipend høsten 20201:

Victoria Westrum: «Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling i strafferetten: En analyse av utilregnelighetsreglenes innhold og konsekvenser»

Assia Chelaghma: «Innvandrerkvinners rettssikkerhet: en rettsdogmatisk, empirisk og rettspolitisk studie av den rettslige og faktiske posisjonen til innvandrerkvinner på familieinnvandring med ektefelle, med hovedvekt på utlendingsloven § 40 (3), § 53 (1) b og § 62»

Idunn Haugstad: «Klarhetskravet i standardvilkår i forbrukerkontrakter»

Astrid Marie Grov: «Omfanget av lærarar sitt rettslege vern mot vald, trugslar og trakassering»

Les mer om stipendet på Juristforbundets nettsider