– Behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus

– Tilbakemeldinger fra våre kontakter i ulike miljøer har vist at det er behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus. Vi begynte allerede i mars å arbeide med søknaden til NOKUT om å få akkreditert BIs masterstudie i rettsvitenskap.

Foto: Handelshøyskolen BI
Rektor Inge Jan Henjesand (Foto: Handelshøyskolen BI)

 

Dette sier rektor ved Handels­høyskolen BI, Inge Jan Henjesand, til Juristen. Umiddelbart etter at Solberg-regjeringen i mars måned åpnet for at flere utdanningsinstitusjoner kan tilby master i rettsvitenskap begynte Handelshøgskolen BI å jobbe med søknaden.

Framoverlent rektor

Når vi spør Henjesand om de har levert søknaden innen fristen 15. oktober, får vi følgende svar:

– Arbeidet med NOKUT-søknaden startet allerede i mars og vi var dermed klare til å trykke på send knappen den 22. september. Så ja, søknaden fra oss er sendt, sier BI-rektoren.

– Kan du beskrive deres planer og tanker rundt etablering av masterstudiet i rettsvitenskap?

– De juridiske fagene har vært sentrale på BI i mange år. Kurs i forretningsjuridiske fag gjennomsyrer allerede mange av våre studier og spesielt i kombinasjonsstudiet i jus og økonomi. Tilbakemeldinger fra våre kontakter i ulike miljøer, samt fra vårt bransjeråd, bestående av representanter fra domstolen, advokatfirmaer og det offentlige, har vist at det er behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus. Når vi gjennom flere år har utvidet vår fagstab ser vi at vi både har kompetanse og kapasitet til å etablere egne programmer innen rettsvitenskap, sier Henjesand.

Foto: Handelshøyskolen BI

2-årig masterstudie

Rektoren forteller at det planlagte 2-årige masterstudiet i rettsvitenskap ved BI skal oppfylle faglige kriterier som sikrer tilstrekkelig bred rettsvitenskapelig kompetanse.

Studiet skal samtidig sikre en dybdeforståelse i forretningsjuridiske emner. Studiet ved BI er dermed bygget opp med generelle juridiske fag, og med en forretningsjuridisk profil. De generelle fagene støtter opp om de forretningsjuridiske og vice versa. I tillegg vil den internasjonale dimensjonen være tydelig, gjennom innholdet i de enkelte kurs, ved et stort tilfang av kurs som leveres på engelsk og gjennom et tilbud om internasjonal utveksling.

 – Hvor mange slike studieplasser vil dere tilby?

– Hvis alt går som det skal, starter vi en to-årig master høsten 2022. Denne vil ha begrensete plasser til rådighet. Vi har samtidig startet arbeidet med å utvikle en ny bachelor i rettsvitenskap, som etter planen skal starte opp så snart som mulig. Målet er å bli det mest attraktive alternativet for studenter som vil ha en dyp forståelse for den praktiske hverdagen de skal jobbe i, enten det er i næringslivet, i offentlig sektor eller i advokatfirmaer, sier Henjesand.

 – Satser dere på å få studenter fra hele landet, eller er det et ønske om å rekruttere jusstudenter først og fremst fra hovedstadsregionen?

– Vi ønsker å tiltrekke oss studenter som er spesielt opptatt av den forretningsjuridiske profilen, og har ikke utpekt noen særskilte regioner som mer relevante enn andre. Vi ønsker å rekruttere studenter fra hele landet.

 – Har du mer konkret info rundt praktiske ordninger knyttet til studiet? Muligheter for studenthybler, hvordan studiet vil bli gjennomført i praksis, om BI vil se hen til UiT, UiO og UiB med tanke på å få studieopplegget og studiehverdagen til å bli så likt som mulig det de tre etablerte har å tilby? Eller vil det bli noe annerledes?

– Ved utviklingen av studiet ved BI er det tatt høyde for en etablert tradisjon for hvilke fag som anses som sentrale i en rettsvitenskapelig utdanning. Dette sikrer at kandidater med en bachelorgrad fra andre studiesteder vil ha relevant kompetanse innrettet mot en påbygning i master-delen av studiet på BI. Vi har lagt inn en forretningsjuridisk profil i rettsvitenskapsfagene ved BI. For eksempel vil strafferettsfaget innrettes spesielt mot økonomisk kriminalitet og rettsøkonomi er et obligatorisk kurs. Forvaltningsretten vil fokusere på rammebetingelser for næringslivet, på tilsyn og konsesjon blant annet. I tillegg kan studentene velge blant flere spennende valgkurs innen finansjus, jus og teknologi, konkurranserett og immaterialrett, sier BI-rektoren.

– Hva gjelder spørsmålet om studenthybler, så gjelder Student­sam­skipnaden SiOs tilbud av hybler i Oslo også for masterstudentene i rettsvitenskap. I tillegg har BI et eget studenthybelhus i Nydalen hvor studentene kan søke om plass, sier Henjesand.

– Hvis alt går som det skal, starter vi en to-årig master i rettsvitenskap høsten 2022. Denne vil ha begrensede plasser til rådighet. Vi har samtidig startet arbeidet med å utvikle en ny bachelor i rettsvitenskap, som etter planen skal starte opp så snart som mulig, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI. (Foto: BI)

Tags