UiA satser på studie med tydelig internasjonal profil

Universitetet i Agder (UiA) er også blant utdanningsinstitu­sjonene som vil kunne uteksaminere ferdig utdannede jurister. Stadig mer komplekse regelverk, med økt innslag av EØS- og EU-regler har gjort at UiA vil gi sin masterstudie i rettsvitenskap en tydelig internasjonal profil.

UiA har i dag 70 studieplasser på bachelor i rettsvitenskap. Vi jobber for å få 40 studieplasser på master i rettsvitenskap, forteller universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, Seunn Smith-Tønnessen. (Foto: UiA)
UiA har i dag 70 studieplasser på bachelor i rettsvitenskap. Vi jobber for å få 40 studieplasser på master i rettsvitenskap, forteller universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, Seunn Smith-Tønnessen. (Foto: UiA)

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen forteller at UiA satser på å etablere 40 studieplasser på master i rettsvitenskap.

– Kan velge spesialemner

– Vi ønsker å tilby en 2-årig mastergrad hvor studentene søker etter å ha fullført bachelor i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Masterstudiet vil ha en tydelig internasjonal profil, hvor studentene kan velge mellom blant annet ulike spesialemner med internasjonale dimensjoner.  Behovet for jurister synes å øke som følge av at reglene blir stadig mer komplekse i både privat og offentlig sektor, ikke minst på grunn av internasjonale forhold som for eksempel EU/EØS-regelverk og økt fokus på menneskerettigheter. Store deler av politikkutviklingen vil skje på områder som er omfattet av EØS-avtalen, for eksempel i miljøpolitikken, sier Smith-Tønnessen.

Direktøren mener også at universitetet er godt egnet til å sikre et internasjonalt tilsnitt i undervisningen.

– UiAs kompetanse er godt tilpasset en slik internasjonal profil.  Master i rettsvitenskap ved Handels­høyskolen vil imidlertid bli utformet i tråd med studiets tradisjonelle oppbygning, struktur og generelle innhold. Dette innebærer at vi også vil tilby strafferett, prosess og formuerett som obligatoriske fag. Videre vil det være et obligatorisk emne i etikk og metode hvor særlige etiske problemstillinger knyttet til de ulike juristrollene, vil vies stor oppmerksomhet, sier Smith-Tønnessen.

 – Hvor mange slike studieplasser vil dere tilby?

 UiA har i dag 70 studieplasser på bachelor i rettsvitenskap. Vi jobber for å få 40 studieplasser på master i rettsvitenskap.

– Satser dere på å få studenter fra hele landet, eller er det et ønske om å rekruttere jusstudenter først og fremst lokalt fra landsdelen?

– Ved Universitetet i Agder er i dag om lag halvparten av våre studenter fra regionen, og halvparten utenfra regionen. Vi ser for oss en tilsvarende geografisk rekruttering til dette studietilbudet.

– Har du mer konkret info rundt praktiske ordninger knyttet til studiet? Muligheter for studenthybler, hvordan studiet vil bli gjennomført i praksis, om UiA vil se hen til UiT, UiO og UiB med tanke på å få studieopplegget og studiehverdagen til å bli så likt som mulig det de tre etablerte har å tilby? Eller vil det bli noe annerledes?

– Studenter ved UiA har et bredt tilbud av tjenester og gjennom Studentsamskipnaden i Agder. På Campus Kristiansand, der studiet etableres, har SiA nylig åpnet studentsenteret som blant annet inneholder legekontor, tannleger og SiAs studenthelsetilbud. Studentene ved UiA har tilgang på studenthybler gjennom samskipnaden og det er et etablert leiemarked privat i byen. Tilbakemeldingen fra studentene er at Kristiansand er en god by å være student i. Vi planlegger å tilby i hovedsak fysisk undervisning i form av forelesninger, seminarer og oppgaveløsning sier Smith-Tønnessen.

Tags