UiS vil starte med 30 studieplasser for master i rettsvitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) er blant utdanningsinstitusjonene som har sendt akkrediterings­søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å etablere masterstudie i rettsvitenskap etter at regjeringen åpnet for å fjerne monopol på utdanning av jurister.

– Vi håper at Kunnskapsdepartementet vil tildele oss flere studieplasser, slik at vi kan bygge dette studiet ytterligere opp, sier Lana Bubalo på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger som har søkt NOKUT om akkreditering for det nye masterstudiet
– Vi håper at Kunnskapsdepartementet vil tildele oss flere studieplasser, slik at vi kan bygge dette studiet ytterligere opp, sier Lana Bubalo på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger som har søkt NOKUT om akkreditering for det nye masterstudiet i rettsvitenskap. (Foto: UiS)

– UiS har siden 2011 tilbudt en bachelor i rettsvitenskap, sier Lana Bubalo, som er leder for avdeling for regnskap og rettsvitenskap på Handels­høg­skolen ved UiS.

– Satser på 3 + 2 modell

Da Juristen kontaktet henne arbeidet Bubalo for fullt med å sende akkrediteringssøknaden for det nye masterstudiet i rettsvitenskap til NOKUT innen fristen, som var 15. oktober.

UiS vil gi studentene et noe annerledes tilbud enn de tre etablerte utdanningsinstitusjonene som fram til nå har hatt monopol på å tilby master i rettsvitenskap her i landet.

– Vi satser på en 3+ 2 modell, det vil si bachelor + master, og ikke en integrert master slik som ved UiO, UiB og UiT. Vi syns dette er bedre ettersom studentene da faktisk får en grad etter 3 år, og at denne ordningen gir dem mer fleksibilitet når de velger masterstudiet, sier Bulbao.

Til å begynne med skal UiS tilby 30 studieplasser, men planen er senere utvidelser.

– Vi håper at Kunnskapsdeparte­mentet vil tildele oss flere studieplasser, slik at vi kan bygge dette studiet ytterligere opp. Vi har imidlertid et ønske om å holde studiet begrenset i størrelse, slik at vi kan følge studentene tettere opp, og bygge et tettere studentmiljø. Dette har vist seg å være en god oppskrift for å uteksaminere gode kandidater fra bachelorstudiet., sier Bubalo.

– Ivaretar behov for bredde

I følge Bubalo skal studieplanen for master i rettsvitenskap følge den vanlige strukturen på masternivå i rettsvitenskap.

– Vi legger oss tett opp mot strukturen til UiB og UiO i de siste to årene, med emner som sivil- og straffeprosess, strafferett og formuerett, sier hun.

– Studiet ivaretar dermed behov for bredde og sikrer at kandidatene kan fungere som advokater, dommere og politijurister. Valgemnene som skal tilbys, gir samtidig faglig fordypning i området forretningsjus med emner som for eksempel skatterett, selskapsrett og internasjonale kommersielle kontrakter. En slik dybdeorientert kunnskap og evne til å sette seg inn i problemstillinger på ett område har stor overføringsverdi også på andre juridiske fagområder, sier hun.

– Muligheter for utveksling

– Bubalo forteller også at det blir mulighet for utveksling ved ett av UiS partneruniversiteter.

– Vi ønsker å tilby varierte undervisnings- og vurderingsformer, samt tilby internship og prosedyrekonkurranse som egne valgfag. Vi skal involvere flere praktikere fra arbeidslivet i alle våre emner, samt internasjonale gjesteforelesere. Særlig vil vi satse på utvikling av såkalte «soft skills» hos våre studenter, med samarbeidsevner, presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter og forhandlingsevner, slik at de er bedre rustet til utfordringene i arbeidslivet.

Har på plass samarbeidsavtaler

– Vi skal også tilby noen valgemner på engelsk for å ivareta internasjonale aspekter i studiet og sørge for at studentene tilegner seg engelsk fagterminologi, sier Bubalo. Hun forteller at UiS har på plass samarbeidsavtaler med offentlige institusjoner, advokatkontorer i regionen og frivillige organisasjoner som alle ønsker å bidra til å tilby til et masterstudium av høy kvalitet.  

– Ettersom treårig bachelorutdanningen i rettsvitenskap er opptaksgrunnlag, og denne tilbys også ved andre institusjoner i Norge som Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Mprge og Høgkolen i Innlandet, er alle studentene velkommen til å søke, sier Bubalo.

Tags