Anbefaler nytt instillings­organ for dommere til Arbeidsretten

Dagens praksis med departementets uformelle sonderinger med LO og NHO ivaretar ikke kravene til åpenhet og transparens, mener utvalg.

Et ekspertutvalg som har utredet de administrative forholdene ved Arbeidsretten har levert sin rapport. 

Utvalget anbefaler blant annet at oppgaven med å innstille kandidater til dommerembeter i Arbeidsretten skal utføres av et eget innstillingsorgan - satt sammen av dommere fra de alminnelige domstolene og personer foreslått av arbeidslivets parter.

I rapporten skriver utvalget at "dagens praksis med departementets uformelle sonderinger med LO og NHO ikke i tilstrekkelig grad ivaretar kravene til åpenhet og transparens som må stilles til utnevningsprosessen".

"Det vil etter utvalgets oppfatning ikke lenger være behov for en slik sonderingsordning når vurderingen av søkernes kompetanse og rangeringen av disse, foretas av et innstillingsorgan hvor partene i arbeidslivet har innflytelse på sammensetningen", skriver utvalget.

Tillitt til utnevnelsesprosessen

Om rollen til arbeidslivets parter ved sammensetningen av et innstillingsorgan, skriver utvalget at det er grunnleggende at partene i arbeidslivet har tillit til utnevningsprosessen, og at de derfor bør ha innflytelse på hvordan innstillingsorganet settes sammen.

"Foruten dommerrepresentasjonen bør innstillingsorganet derfor bestå av medlemmer som er oppnevnt etter forslag fra fagforeninger og arbeidsgiverforeninger med innstillingsrett", skriver utvalget.

Dersom det kommer inn konkurrerende forslag fra forskjellige fagforeninger eller arbeidsgiverforeninger, bør innstillingsorganets medlemmer oppnevnes blant dem som er foreslått av den fagforening og den arbeidsgiverforening som har flest medlemmer innenfor arbeidstvistlovens område, skriver utvalget.

"Det bør stilles krav om at disse medlemmene ikke skal være medlem av styret i en fagforening eller arbeidsgiverforening, eller være fast ansatt i en slik forening", skriver utvalget.

– Vil ikke kunne instrueres

Et eget instillingsorgan skal ha de samme oppgavene som Innstillingsrådet for dommere, der man  rangerer søkerne til et dommerembete gjennom en formell innstilling.

"Innstillingsorganet vil være et eget forvaltningsorgan, og vil ikke kunne instrueres av departementet. De enkelte medlemmene vil heller ikke kunne instrueres av foreningen eller organisasjonen som har foreslått at de oppnevnes", skriver utvalget.

Et spesialtilpasset innstillingsorgan må etter utvalgets mening også ha betydelig dommerrepresentasjon fra de alminnelige domstoler.

Utvalget kommer også med anbefalinger og forslag til rekruttering av varadommere, klage- og disiplinærordning for Arbeidsrettens fagdommere, og rettens sammensetning i saker hvor en eller begge parter ikke er tilknyttet en organisasjon med innstillingsrett.

Lederskifte

Arbeidsrettens leder Jakob Wahl går av for aldersgrensen til sommeren. Tron Løkken Sundet er utnevnt som ny leder.

Løkken Sundet er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har over ti års erfaring som nestleder i Arbeidsretten. Han har også vært utreder i Høyesterett. 

Les utvalgets rapport her