Skarning debatt

– Spørsmål i Stortinget om mer uavhengige tingretter i arbeids­rettssakene

Oppnevningen av meddommeren bør gjøres av domstolen, uavhengig av partenes ønsker og etter tilfeldighetsprinsippet, skriver advokat Nicolay Skarning.

Mandag, 1. mars 2021 - 13:36

Lederen i Stortingets arbeids- og sosialkomite har akkurat stilt skriftlig spørsmål i Stortinget til arbeidsministeren om hva han vil gjøre for å bedre tingrettenes uavhengighet ved behandlingen av arbeidsrettssakene, se HER

Bakgrunnen var en henvendelse fra SMB Norge (SMB Norge er interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter), som bl.a. pekte på at selv om SMB Norge har 5500 medlemmer, så har ikke de representanter på de arbeidslivskyndige meddommerlistene. De pekte videre på at det også bør være meddommere som forstår de små bedriftenes situasjon.

For de små bedriftene kan et tap i en arbeidsrettssak, som fort koster bedriften en million kroner, være kroken på døra.

LO- meddommernes stemmegivning i et uheldig system

Et annet spørsmål som ble tatt opp var en undersøkelse fra Kvale advokatfirma i 2018, som viste at meddommerne fra LOs lister i regelen stemte for LO-advokatens påstand om å få bedriften dømt, se HER.

Dette er naturlig, i og med at disse to er fra samme organisasjon med et godt samhold innad, med samme mål og med samme syn på stillingsvernet. Men det svekker tilliten til domstolens uavhengighet, sml. Grunnloven 95.

Når bedriften har en dommer mot seg allerede før saken starter, i tillegg til et strengt lovverk, blir risikoen i en arbeidsrettssak uforholdsmessig høy.

Også arbeidsgiverne kan på sin side ha gode forbindelser til meddommere på arbeidsgiversiden. Da kan en meddommerutnevnelse fra arbeidsgiversiden, med forventninger til dommerens stemmegivning, slå uheldig ut for den ansatte.

Det er derfor systemet som kan kritiseres, ikke dagens organisasjonsadvokater og deres favorittmeddommere. 

Hva bør endres?

Vi kan beholde dagens lister over arbeidslivskyndige meddommere, men fylle på med noen fra SMB Norge. Det viktigste er å ta bort dagens adgang for advokatene på saken til å peke ut sin egen arbeidslivskyndige meddommer til samme sak, med det forventningspress som med dette legges på meddommeren.

Han eller hun er kanskje i tillegg engstelig for å havne på en innbilt “svarteliste” om vedkommende stemmer feil? Her må båndene til sakens advokater kuttes helt, slik at meddommerne kan føle seg helt fri og uavhengige. 

Oppnevningen av meddommeren bør isteden gjøres av domstolen, uavhengig av partenes ønsker og etter tilfeldighetsprinsippet; en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden. 

Arbeidsmiljøloven § 17-7 (2. og 3. ledd) bør således endres slik (det nye i kursiv): 

“Meddommere skal på tilfeldig måte trekkes blant alle registrerte i hvert av de særskilte arbeidslivskyndige utvalg oppnevnt etter § 17-6. I lagmannsrettssaker tas meddommerne fra de utvalg som er oppnevnt innen lagsognets grenser. 

Retten settes med halvparten av meddommerne fra hvert av de arbeidslivskyndige utvalgene for henholdsvis arbeidstakere og arbeidsgivere.”

Endringen haster

Ovennevnte lovendring haster, og bør iverksettes fra senest 1. juli i år. Til høsten kommer antagelig ny regjering. Da vil LO som vanlig ta sete i statssekretærstillingen i Arbeidsdepartementet, og vil kunne stoppe en endring som LO naturlig nok ikke ønsker seg, se LOs tidligere innsigelser HER. 

Det kan dessuten bli lenge til endringsmuligheten byr seg igjen for å få til mer uavhengige domstoler i arbeidsrettssakene. 

 

Advokat Nicolay Skarning har tatt et initiativ overfor Justisdepartementet til å endre arbeidsmiljøloven § 17-7 og har også bistått SMB Norge i sakens anledning.

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022