Ingeborg Moen Borgerud (Foto: KMD)
Ingeborg Moen Borgerud leder utvalget (Foto: KMD)

Utvalg skal se på Arbeids­rettens uavhengighet

I lys av økt fokus på domstolenes uavhengighet, skal et utvalg vurdere Arbeidsrettens organisering og sammensetning.

Torsdag, 2. juli 2020 - 7:05

Domstolenes uavhengighet har fått mer oppmerksomhet de senere årene – og er et viktig spørsmål også for en særdomstol som Arbeidsretten, påpeker Arbeids- og sosialdepartementet i mandatet for et ekspertutvalg som skal vurdere:

  • Arbeidsrettens administrative tilknytning, 
  • ordningen for utnevning og oppnevning av dommerne, 
  • Arbeidsrettens sammensetning i den enkelte sak, 
  • reguleringen av dommernes sidegjøremål, 
  • en klage- og disiplinærordning for Arbeidsrettens dommere og 
  • budsjettmessig ansvarsplassering. 

Ekspertutvalgets utredning skal leveres til arbeids- og sosialministeren innen 1. mars 2021.

Oppfølging av utredningen skal drøftes med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. 

Utvalget sammensetning er advokat Ingeborg Moen Borgerud (utvalgsleder), førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg og lagdommer Jussi Erik Pedersen. 

Utnevning av dommere

Når det gjelder prosessen for utnevning av fagdommere, heter det i mandatet at:

«Et spørsmål som skal adresseres i tilknytning til utnevningsordningen, er hvilken innflytelse brukerne av domstolen skal ha på denne prosessen, samt hvilken ordning som på beste måte sikrer en upartisk domstol. 

Departementet legger i utgangspunktet til grunn at ordningen med at retten skal ha dommere som er oppnevnt etter ønske fra arbeidstakerforeninger og arbeidsgiverforeninger videreføres. Prosedyren for oppnevning for øvrig kan imidlertid vurderes.»

Rettens sammensetning

Om utvalgets vurdering av Arbeidsrettens sammensetning av de ulike dommerne i den enkelte sak, heter det i mandatet:

«Blant annet kan det vurderes om det er behov for ordninger som gir en større grad av variasjon mht. hvilke fagdommere retten settes med. I dag rekrutteres varadommerne for fagdommerne blant dommere i lagmannsrettene eller blant tidligere høyesterettsdommere. 

Det kan også vurderes om kvalifiserte jurister fra andre fagmiljøer kan gjøre tjeneste som dommer i Arbeidsretten, eventuelt som ledd i en ambulerende dommerordning.» 

– Bredere fagmiljø

«Det må i utvalgets arbeid særlig legges vekt på hensynene til kompetanse og rekruttering på grunn av særtrekket at domstolen dømmer i siste instans. Det må vurderes tiltak som sikrer god rekruttering, samt tilknytning til og erfaringsutveksling med et bredere fagmiljø enn Arbeidsrettens eget», skriver departementet.

Arbeidsretten er i dag administrativt underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har tre faste dommere på heltid.

I tillegg til de faste dommerne oppnevnes det fire dommere etter forslag fra organisasjoner med innstillingsrett, to fra arbeidstakersiden og to fra arbeidsgiversiden. Disse oppnevnes i statsråd for tre år av gangen. 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021