En av fire jus­studenter har vurdert å hoppe av studiet på grunn av korona­situasjonen

Resultatene fra Juristforbundets studentundersøkelse viser at det siste året har vært svært krevende for mange av jusstudentene.

Sondre Lie, som er leder for Juristforbundet Student, forteller at de i undersøkelsen har valgt å se spesielt nærmere på hvordan studentene opplever hverdagen med tanke på koronasituasjonen.

- Studentene er en sårbar gruppe i den situasjonen vi nå står i, mye fordi de styrer hverdagen sin selv og fordi mange bor på trange hybler, som medfører at hjemmekontor er mer krevende enn for mange i arbeidslivet, sier han.

Likevel var resultatene overraskende tydelige for studentlederen.

  • Blant annet oppgir en av fire at de har vurdert å slutte på studiene
  • Nesten halvparten opplever at stressnivået har økt i Koronatiden. Flere blant de som bor alene enn de som bor i kollektiv opplever høyere stressnivå nå enn før. Stressnivået har imidlertid blitt lavere for 1 av 4 studenter
  • Majoriteten av jusstudentene opplever at undervisningen er vesentlig endret som følge av Koronakrisen og at læringsutbyttet ikke er like godt som ellers
  • Så mange som 6 av 10 sliter med både motivasjon og med å konsentrere seg

Se hele undersøkelsen her

- Det er oppsiktsvekkende at hele 76 prosent av studentene føler på ganske stor eller svært stor grad av stress i studiehverdagen, noe som trolig har sammenheng med at 82 prosent har svært høye ambisjoner for studiet, noe som igjen trolig er medvirkende til at nesten 50 prosent føler på tristhet og nedstemthet under denne perioden, sier Lie.

Stress og ensomhet

Lie forteller at det hovedsakelig er første- og andreårsstudenter som oppgir at de har vurdert å droppe ut av studiet.

- Blant studentene på første og andre studieår er det også flere som opplever økt stress, ensomhet og nedstemthet, noe som åpenbart har sammenheng med at koronasituasjonen har vart i omtrent et år nå, sier Lie, og utdyper:

- Disse studentene har gått glipp av fadderuker og andre sosiale sammenkomster som gjør at man kommer inn i et miljø og får venner. Mange er helt ferske studenter i en helt ny by som nå skal sitte på en hybel og studere.

Studentseksjonen i forbundet mener det fremover må prioriteres mer fysisk oppmøte for disse studentene spesielt.

- Det må komme et tilbud for disse studentene, undervisning i mindre grupper eller annet som bedrer situasjonen for en særlig sårbar gruppe. Studiemiljøet er utrolig viktig for å trives og for å komme seg gjennom studiet på en god måte, sier han.

Utsetter jobbstart

Mens første og annenårsstudentene vurderer å hoppe av, er det blant fjerde- og femteårsstudentene flere som allerede har utsatt eller vurderer å utsette eksamener.

Lie forteller at mange juristyrker har valgt å utsette ansettelser som følge av en uforutsigbar situasjon, noe som medfører at arbeidsmarkedet er mer krevende enn tidligere. Han tror dette kan være noe av grunnen til at studenter velger å utsette studiene eller heller konsentrere seg om å forbedre karakterer.

- Vi har også fått tilbakemeldinger fra medlemmer om at flere nyutdannede som har fått jobb, har fått beskjed om at jobbstarten er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Det er en vanskelig situasjon, sier han.

- Det er også færre ansettelser innen det privat, så jeg kan forstå at mange studenter som nærmer seg sluttet av studiet er bekymret for å bli stående uten jobb.

Behov for noen å snakke med

Undersøkelsen viser også fire av ti studenter har følt seg så bekymret eller nedstemt at de har hatt behov for å snakke med noen om det. av disse har 27 prosent valgt å snakke med en psykolog.

- Dessverre opplever bare 16 prosent at studiestedet har et godt nok tilbud, og utrolig mange vet ikke engang om studiestedet har et tilbud i det hele tatt, sier Lie i Juristforbundet.

Alle studiestedene skal gjennom studentsamskipnaden tilby en rådgiver, men Lie mener tilbudet ikke er godt nok.

- Universitetene, og eventuelt regjeringa, må gi midler til et bedre psykisk helsetilbud for studentene. Vi mener at det allerede eksisterende tilbudet må bedres og at det burde være tilgang på psykolog for studentene, spesielt med tanke på den krevende situasjonen, sier han.

«Økt satsing på samtalehjelp, samt mer informasjon om tilbudet som er, bør være en oppgave som studiestedene raskt kan ta tak i. Tilbudet kan være både fysisk og digitalt» heter det i rapporten.

Lie forteller også at studentseksjonen vil tilby studentene digitalt foredrag om stressmestring i begynnelsen av februar og planlegger for et kurs i studieteknikk senere. Dette er kurs 30 og 40 prosent av studentene har etterspurt.

Fortsatt karakterpress

Høyt karakterpress på jusstudiet er ikke en ny problemstilling, og noe studentseksjonen har vært opptatt av lenge. Undersøkelsen viser at sju av ti kun er fornøyd med karakterene A og B, til tross for at gjennomsnittet ligger mellom C og D.

- Problemet har oppstått fordi en del arbeidsgivere har høye karakterkrav, og det er ofte de samme arbeidsgiverne som har penger til å profilere seg. Altså er det disse bedriftene som blir mest synlige for studentene, mener Lie.

Han mener imidlertid at universitetene bør ta ansvar for å fremme at også andre enn A og B-studenter får interessante jobber etter endt studie, samt statistikk på dette. I tillegg bør det jobbes med å bevisstgjøre arbeidsgivere rundt dette, mener han.

- Også vi har et ansvar for å vise studentene at de arbeidsgiverne som ikke krever kun A-er og B-er faktisk finnes.

Lie trekker frem at selv om undersøkelsen gir et ganske dystert bilde på hvordan jusstudentene har opplevd året etter at pandemien brøt ut, er det også en andel av studentene som trekker frem mer søvn, mer tid ute og mer tid til familie som positive endringer.

- Jeg håper nå at man tar lærdom av situasjonen og at disse resultatene tas på alvor av studentene, universitetene, arbeidsgivere og regjeringen. Jeg håper virkelig studentene kan få en mer normal hverdag snart, og at det etableres et bedre tilbud for helsehjelp, psykisk bistand og samtaler for de som trenger det, sier han, og legger til:

- Jeg vil i tillegg oppfordre studentene til å være til stede for, og prate med hverandre. Bare det kan utgjøre en stor forskjell for en student som har det vanskelig.

Krisepakke på en milliard

Jusstudentenene er ikke de eneste som har utfordringer under koronapandemien. Flere undersøkelser viser at et økende antall studenter sliter med ensomhet, stress og å henge med i undervisningen.

En undersøkelse blant 2000 studenter gjennomført av Studentsamskipnaden i Trondheim viser at utfordringer med ensomhet og stress er størst blant førsteårsstudentene, skrev Under Dusken i november. Der oppga 26 prosent at dette var en utfordring for dem. 

Da regjeringen satte av en krisepakke på ti millioner kroner for å bedre studenters helse under pandemien, satte de også ned et ekspertutvalg som skal vurdere og anbefale tiltak spesielt med tanke på studentenes psykiske helse, eksamen og gjennomføring av studiene.

Ekspertgruppa anbefalte blant annet mer systematisk oppfølging og informasjon til studentene og at studentene bør delta i faste seminargrupper. De mente det bør være flere faglige og sosiale aktiviteter innenfor smittervernreglene på studiestedene og kapasitet i det psykiske helsetilbudet.

Les hele rapporten her 

Mandag kveld denne uka ble det enighet mellom AP, SP, SV og FrP på Stortinget om en krisepakke for studentene på en millliard.

«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

Tags