Foto: iStock

1981 klagesaker mot dommere – disiplinærtiltak i 83 saker

Antallet klager på dommere har variert fra år til år, men et utviklingstrekk er at antall klager har stabilisert seg på høyere nivå enn tidligere.

Torsdag, 14. januar 2021 - 7:34

Det viser en gjennomgang Domstol­kommisjonen har foretatt.

I løpet av perioden 2002–2019 mottok Til­syns­utvalget for dommere 1981 klagesaker. Av disse ble 791 realitetsbehandlet av et samlet utvalg.

De resterende sakene ble avsluttet på annen måte, vanligvis ved at klagen ble trukket eller bortfalt av andre grunner.

Tilsynsutvalget traff vedtak om disiplinærtiltak i totalt 83 saker, og i seks av disse sakene ble det gitt advarsel. To av kritikkene ble i ettertid omgjort.

Antallet klager har variert fra år til år, men totalbildet viser en økning.

«Et utviklingstrekk i denne perioden har vært at antall klager har stabilisert seg på høyere nivå enn tidligere. En grunn til dette kan være at klageordningen har blitt bedre kjent hos parter og aktører, samt at terskelen for å klage på dommere har blitt lavere i den perioden utvalget har eksistert», skriver Domstol­kommisjonen.

Det er først og fremst partene i saken som klager, og de fleste klagene gjelder dommeradferd i forbindelse med rettssakene. Deretter kommer klager som knytter seg til forhold ved saksforberedelsen og sen saksbehandling. Det er svært sjelden at dommere blir klaget inn for forhold utenom tjenesten, ifølge kommisjonens gjennomgang.

Les også tingrettsdommer Oddmund Gamst kommentar: «Forslaget om å etablere en uavhengig klageinstans kommer sent, men godt»

Mener DA bør oppnevne medlemmer

Domstolkommisjonen foreslår at dagens system i hovedsak videreføres, men med noen endringer. I dag ligger myndigheten til å oppnevne medlemmene av Tilsyns­utvalget hos regjeringen. Etter kommisjonens vurdering bør myndigheten overføres til styret for Domstoladministrasjonen.

Kommisjonen er delt i spørsmålet om hvorvidt dommere bør utgjøre et flertall eller et mindretall av medlemmene i Tilsynsutvalget. Et flertall i kommisjonen mener at dommere bør utgjøre et mindretall.

Kommisjonen har også gjort vurderinger av om det bør opprettes en forvaltningsmessig klageadgang over Tilsynsutvalgets disiplinærvedtak og vedtak om innsynsbegjæringer.

Etter den gjeldende ordning er domstolenes kompetanse avgrenset til å prøve vedtakets lovlighet når Tilsynsutvalgets vedtak bringes inn for domstolene. Kommisjonen foreslår dette endret til at domstolene kan prøve alle sider av saken.

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022