Hvordan skal dommere utnevnes?

Forslag om at regjeringen ikke skal ha adgang til å gå utenfor innstillinger fra Innstillings­rådet for dommere, men at det gis mulighet til å forkaste innstillingen én gang.

Onsdag, 13. januar 2021 - 6:49
  • Domstolkommisjonen foreslår at regjeringen ikke fritt skal kunne velge et flertall av Innstillingsrådets medlemmer. Kommisjonen anbefaler at Domstoladministrasjonen velger dommermedlemmene, og at minst én av advokatene i rådet skal oppnevnes etter forslag fra Advokatforeningen.
  • Kommisjonen er delt i synet på om dommere bør utgjøre et fler­tall av medlemmene i Innstillings­rådet. Flertallet i kommisjonen anbefaler at dommere skal utgjøre et mindretall.
  • Kommisjonen foreslår å videre­føre dagens ordning med at Innstillingsrådet innstiller tre søkere i rangert rekkefølge, men anbefaler en strammere ramme rundt regjeringens adgang til å fravike rangeringen eller gå utenfor innstillingen. Med å fravike rangeringen menes at regjeringen ikke utnevner den Innstillingsrådet har vurdert som best kvalifisert. Kommi­sjonen vil også foreslå at regjeringen ikke har adgang til å gå utenfor innstillingen, men innfører heller en adgang til å forkaste innstillingen én gang.

Evaluert

I en evaluering av Innstillingsrådet, gjennomført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), konkluderes det med at Inns­tillingsrådet i hovedsak fungerer godt, men at det er forbedringsområder blant annet knyttet til rutiner for rekruttering og identifisering av kvalifiserte søkere.

DFØ omtaler også Innstillings­rådet for dommere som et komplisert system med «en finmasket rollefordeling mellom rådet på den ene siden og sekretariatet, Domstol­administrasjonen, domstollederne og Justis- og beredskapsdepartementet på den annen.»

Ifølge DFØ har balansen mellom aktørene endret seg underveis siden 2002, og den har til tider vært noe omstridt, ifølge evalueringen. Det er blant annet enkelte som ønsker å begrense Domstoladministrasjonens innflytelse, og som mener at rådet bør sikres økt uavhengighet ved å få et eget sekretariat, løsrevet fra Domstoladministrasjonen.

Regjeringens innflytelse

Når det gjelder oppnevnelse av medlemmer i Innstillingsrådet for dommere, foreslår Domstolkommisjonen at regjeringen ikke skal stå fritt ved oppnevnelsen av alle medlemmene. Det foreslås at  dommermedlemmene velges av Domstoladmini­strasjonens styre.

«Det innebærer at dommere vil få en mer fremtredende rolle i utnevnelsesprosessen, samtidig som regjeringens innflytelse begrenses», skriver kommisjonen.

Kommisjonen foreslår også at minst én av advokatene i Innstil­lingsrådet oppnevnes etter forslag fra Advokatforeningen.

Når det gjelder oppnevnelsen av de øvrige medlemmene av Innstil­lingsrådet, foreslår kommisjonen at regjeringen skal stå fritt.

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022