Domstol­kommisjonen vil gå fra 60 til 22 tingretter

Domstolkommisjonen har levert sin første delrapport om domstolenes struktur til justisminister Jøran Kallmyr.

Foto: regjeringa.no
Sorenskriver Yngve Svendsen leder kommisjonen (Foto: regjeringen.no)

Kommisjonen ble nedsatt i august 2017 og skal vurdere hvordan domstolene bør være organisert for "å svare på samfunnets forventninger om effektivitet og rettssikkerhet." 

Domstolkommisjonen foreslår å redusere antallet tingretter fra 60 til 22. 

Dette er flertallets forslag for tingrettene:

Ytre Finnmark tingrett - sammenslåing av Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett. Alta foreslås som hovedrettssted. For å sikre lokal tilstedeværelse flere steder i Finnmark anbefales det å opprettholde en avdeling i Vadsø. Forslaget om å samle fagmiljøet i Alta og Vadsø er ikke til hinder for at tingretten også disponerer lokaler i Hammerfest ved behov.

Indre Finnmark tingrett - for å styrke den samiske dimensjonen i domstolene bør Indre Finnmark tingrett bestå som en egen domstol og utvikles som en ressursdomstol for samiske saker.

Troms tingrett - sammenslåing av Nord-Troms tingrett og Senja tingrett. Lokalisering i Tromsø.

Midtre Hålogaland tingrett - sammenslåing av Trondenes tingrett, Ofoten tingrett og Vesterålen tingrett. Lokalisering i Harstad.

Salten tingrett - sammenslåing av Salten tingrett og Lofoten tingrett. Lokalisering i Bodø og Svolvær. Bodø foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til de geografiske forholdene foreslås det i tillegg å opprettholde en avdeling i Svolvær.

Helgeland tingrett - sammenslåing av Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett. Lokalisering i Mo i Rana. Det er ikke til hinder for at tingretten disponerer lokaler i Brønnøysund/Sandnessjøen og/eller Mosjøen ved behov.

Trøndelag tingrett - sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett, Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett. Lokalisering i Trondheim og Steinkjer.

Møre og Romsdal tingrett - sammenslåing av Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett. Lokalisering i Ålesund og Kristiansund.

Sogn og Fjordane tingrett - lokalisering i Førde. For å styrke Sogn og Fjordane tingrett anbefales Gulen kommune overført fra tidligere Bergen tingrett. Det foreslås å samle domstolen i Førde. Det er ikke til hinder for at tingretten disponerer lokaler i Sogndal og/eller Nordfjordeid ved behov.

Hordaland tingrett - sammenslåing av Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett. Lokalisering i Bergen. Anbefalingen om å samle fagmiljøet i Bergen er ikke til hinder for at tingretten disponerer lokaler på Voss og/eller i Hardanger ved behov.

Haugaland og Sunnhordland tingrett - sammenslåing av Haugaland tingrett, Sunnhordland tingrett og deler av Hardanger tingrett. Lokalisering i Haugesund.

Rogaland tingrett - sammenslåing av Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett. Lokalisering i Stavanger

Agder tingrett - sammenslåing av Lister tingrett, Kristiansand tingrett og Aust-Agder tingrett. Lokalisering i Kristiansand og Arendal.

Telemark tingrett - sammenslåing av Vest-Telemark tingrett, Aust-Telemark tingrett og Nedre Telemark tingrett. Lokalisering i Skien.

Vestfold tingrett - Vestfold tingrett ble etablert fra årsskiftet 2018/2019. Den består av de tidligere tingrettene i Larvik, Horten, Sandefjord og Tønsberg. Inntil videre fortsetter domstolen med fire bemannede rettssteder, men målet på sikt er at domstolen skal samlokaliseres i ett tinghus. 

Buskerud tingrett - sammenslåing av Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett. Lokalisering i Drammen og Nesbyen.

Innlandet tingrett - sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik tingrett og Hedmarken tingrett. Lokalisering Hamar, Gjøvik og Tynset.

Romerike tingrett - sammenslåing av Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett.

Follo tingrett - sammenslåing av Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett. Lokalisering i Ski. Domstolen foreslås overført fra Borgarting lagmannsrett til Eidsivating lagmannsrett.

Østfold tingrett - sammenslåing av Moss tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett og Fredrikstad tingrett. Domstolen foreslås overført fra Borgarting lagmannsrett til Eidsivating lagmannsrett.

Oslo tingrett - sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Lokalisering i Oslo. Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen til en fullfaglig tingrett.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett - sammenslåing av Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett. Lokalisering i Sandvika.

Ønsker sterkere fagmiljøer

Sorenskriver Yngve Svendsen, som leder kommisjonen, pekte på at tingrettene står overfor mange utfordringer, blant annet at mange av tingrettene har små og sårbare fagmiljøer. 

- Det er også små muligheter for systematisk og godt fagmiljø, sier han. 

Svendsen sier de fleste tingrettene ønsker seg nettopp et større og sterkere fagmiljø mer mer kompetanseutvikling.

Svendsen trekker blant annet frem eksempler som at relativt nyutdannede jurister i dag avgjør viktige spørsmål som hvem som skal ha foreldrerett over barn, utfordringer med inhabilitet i små tingretter og utsettelse av rettssaker hvis for eksempel en sorenskriver blir syk. 

- Vi har også gjennomført undersøkelser av produktivitet, og generelt er det mange av de minste tingrettene som har lavest produktivitet, sier Svendsen. 

Svendsen overleverte i dag alstå delrapporten til justisminister Jøran Kallmyr. Kommisjonens arbeids avsluttes i 2020.

- Jeg gleder meg til å se nærmere på rapporten. Jeg vil først og fremst takke Ynge Svendsen og Domstolkommijsonen for et godt stykke arbeid. Vi vet dere har jobbet hardt og tatt mange gode utredninger, så det blir interessant å lese, sa justisminister Jøran Kallmyr. 

Les hele delutredningen om domstolstruktur her

Disse sitter i Domstolkommisjonen: 

 • Sorenskriver Yngve Svendsen, Oslo (leder)
 • Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo
 • Lagdommer Nils Asbjørn Engstad, Tromsø
 • Jordskifterettsleder Vidar Otterstad, Førde
 • Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke, Trondheim
 • Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, Drammen
 • Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
 • Professor Ragna Aarli, Bergen
 • Førsteamanuensis Jostein Rosfjord Askim, Oslo
 • Forskningssjef Erling Røed Larsen, Oslo
 • Samfunnsøkonom Steinar Juel, Sandvika
 • Professor Arne Krokan, Nittedal
 • Administrerende direktør Inger-Marie Sperre, Ålesund
 • Tidligere stortingsrepresentant Carl-Ivar Hagen, Oslo
 • Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger
 • Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, Ålesund