Glad for at sær­domstoler droppes

– Vi er svært tilfreds med at regjeringen har fulgt anbefalingen i vår høringsuttalelse, sier leder av Dommerforeningen.

Wiggo Storhaug Larssen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Regjeringen har besluttet hvordan særdomstolsutvalgets forslag skal følges opp: 

  • Fylkesnemndene skal bestå som det forvaltningsorgan som fatter vedtak i barnevernssakene. 
  • Lovbestemte obligatoriske kompetansekrav for dommere innføres ikke.
  • For å styrke fagkompetansen, skal det arbeides videre med å samle foreldretvistene og rettslig overprøving av barnevernssakene i noen tingretter. 

– Regjeringen følger Dommerforeningens høringsuttalelse og vi er glad for at særdomstolsutvalgets forslag blir skrinlagt, sier Dommerforeningens leder, lagdommer Wiggo Storhaug Larssen. 

– Hva tenker dere om at det skal arbeides med å samle behandlingen av barnesakene i noen tingretter?

– Akkurat det må nå i realiteten bli en del av arbeidet i Domstolkommisjonen. Kommisjonen er bredt sammensatt med et stort mandat, som blant annet omfatter spørsmål om spesialisering av dommere og fremtidig domstolstruktur, sier Larssen.

Dommerforeningen er glad for at Fylkesnemndene skal bestå og at det ikke innføres lovbestemte obligatoriske kompetansekrav.

– Fylkesnemndene funger godt og det er ingen grunn til å endre dette. Domstolenes oppgave bør være å kontrollere forvaltningsvedtak, ikke å treffe vedtak. Vi er også glad for at forslaget om lovbestemt etterutdanning av dommerne i barnesakene droppes. 

– Bedre etterutdanning av dommere er en viktig sak for Dommerforeningen, men vi ønsker et bredere fokus, sier han.

Foreslo at fylkesnemndslederne skulle bli tingrettsdommere

Særdomstolsutvalget foreslo i NOU 2017: 8 å samle behandlingen av barnevernssakene og foreldretvistene i noen tingretter. Videre foreslo utvalget at fylkesnemndene skulle legges ned og fylkesnemndslederne skulle utnevnes til tingrettsdommere. Utvalget foreslo også at det skulle innføres lovbestemte obligatoriske kompetansekrav for dommere som skal behandle disse sakene. 

Bakgrunnen for at regjeringen har valgt å ikke gå videre med utvalgets forslag om å avvikle fylkesnemndene er ønsket om å hegne om domstolenes rolle som kontrollør av forvaltningen i barnevernssakene. 

«Det bør derfor som i dag treffes et forvaltningsvedtak før eventuell behandling i domstolene. Regjeringen ønsker derfor ikke å følge opp utvalgets forslag om å legge førsteinstansbehandlingen av disse sakene til tingretten», heter det i en pressemelding.

Men regjeringen ser på forslaget om å samle behandlingen av barnesakene i noen tingretter som interessant. 

– Vi foreslår å samle behandlingen av barnesakene i noen tingretter. Mer spesialisert behandling gir økt kompetanse og erfaring hos de aktuelle dommerne. Oppfølgingen vil inngå som en naturlig del av Domstolkommisjonens arbeid og regjeringens oppfølging av dette, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.