Har bedt DA om en analyse av drift­situasjonen i domstolene

– Det er mange forhold som påvirker domstolenes mulighet for effektiv ressursutnyttelse, ikke minst domstolstruktur, sier Justisdepartementet.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Foto: JD) 

En rapport Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomført for Parat viser flere forhold som gir grunn til bekymring for domstolene.

Parat-leder Vegard Einan sa i går til Juristen at situasjonen i domstolene er alvorlig. Juristforbundets president Håvard Holm hadde samme budskap i et intervju før jul. Det var også tema da leder av Advokatforeningen holdt sin årstale.

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse tar spesielt for seg effektene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). 

Juristen har bedt Justisdepartementet om en kommentar til den kritiske rapporten og fått følgende svar i en e-post:

”Domstolene har fått en reell styrking under denne regjeringen. Det er Domstoladministrasjonen som disponerer budsjettrammen og gjør prioriteringer innenfor rammen. Departementet har i tildelingsbrevet til DA for 2019 bedt DA om en analyse av driftsituasjonen etter innføringen av ABE-reformen."

”Som rapporten er inne på, er det er mange andre forhold som påvirker domstolenes mulighet for effektiv ressursutnyttelse. Ikke minst gjelder dette dagens domstolstruktur, som er til hinder for å oppnå effektiv utnyttelse av ressursene”, svarer departementet. 

Domstolkommisjonen

Departementet viser til at Domstolkommisjonen skal levere sin delutredning om domstolstruktur i oktober i år. 

Dessuten at det er store forventninger til effekten av digitalisering.

”Digitalisering av domstolene er et av de viktigste tiltakene for å modernisere og effektivisere saksavviklingen i domstolene. Det er bevilget totalt 288 mill. kroner til IKT i domstolene siden 2014.” 

Regelverksarbeid trekkes også fram.

”Departementet arbeider også med regelverksarbeid for å bidra til avvikle saker rettssikkert og effektivt. Samtidig er det viktig at domstolene faktisk benytter mulighetene til en effektiv saksavvikling som ligger i dagens prosessregler”, svarer departementet.

– Trenger skikkelig løft

I et intervju med Juristen før jul sa Juristforbundets president Håvard Holm at det er nødvendig med en grunnleggende diskusjon med det politiske miljøetom rettsstaten og om en underfinansiering som har pågått gjennom mange år.

– Vi har hatt den årlige kampen om noen få titalls millioner som det flyttes litt på, men behovet er mye større. Domstolene trenger et skikkelig løft, sa Håvard Holm. 

Tags