– Et paradoks at vi bruker lenger tid i lag­manns­retten enn i ting­retten

Det sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Marianne Vollan
Marianne Vollan (Foto: Tore Letvik)

Som tidligere omtalt i Juristen har en arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. 

Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært at det både er mulig å oppnå de opprinnelige formålene med tvisteloven i større grad enn man har gjort til nå. 

I forbindelse med dette arbeidet er det gjennomført en undersøkelse av tidsbruken i lagmannsrettene sammenlignet med tingrettene.

Undersøkelsen som er gjort av 493 sivile saker viste et merforbruk i lagmannsrettene på i gjennomsnitt 6,4 %, målt i antall rettsdager. 

”Undersøkelsen viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd. Dette understreker at det er viktig med endringer i hvordan ankesaker forberedes og gjennomføres, for å få til en mer konsentrert behandling av ankesakene i lagmannsretten”, skriver arbeidsgruppen.

– Et paradoks

– Det er et paradoks at vi bruker lenger tid på en ankesak i lagmannsretten, enn man brukte på samme sak i tingretten, sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Marianne Vollan sier til Juristen at hun synes forslaget til nasjonale retningslinjer er godt, og Borgarting vil nå se nærmere på hvordan de kan implementeres. 

– Vi har også hatt en intern arbeidsgruppe som har kommet med forslag til interne rutineendringer hos oss, med sikte på å effektivisere ankebehandlingen i sivile saker, sier hun. 

Blant forslagene er å normere tidsbruken i ankesakene slik at hovedregelen vil bli færre rettsdager i lagmannsretten enn i tingretten. Andre forslag er at forberedende dommer i større grad enn i dag er med i den dømmende rett, og at saksforberedelsen sentraliseres, forteller førstelagmannen i Borgarting. 

– Vi skal nå gå gjennom forslagene, og jeg ser fram til å innføre rutiner som kan bidra til kortere ankeforhandlingstid og ventetid for partene, sier Vollan.

– I inneværende år har vi lagt inn noe mer tid til saksforberedelse, med sikte på at sakene kan skjæres bedre til. Samtidig klarer vi også å få nedarbeidet beholdningen vår. Vi ser at det for tiden er en noe lavere innkomst av både straffesaker og sivile saker. Sammenholdt med etableringen av en utredningsenhet og innføring av nye retningslinjer, er det derfor grunn til optimisme med tanke på å få redusert ventetiden i Borgarting lagmannsrett, sier hun.

Planmøter

I forslagene til felles retningslinjer tar arbeidsgruppen nedsatt av Dommerforeningen blant annet for seg betydningen av planmøter og hvordan det innkalles til disse. Gjennomføringen av planmøte beskrives som svært viktig og gruppen mener de bør forberedes og gjennomføres mer strukturert.

Det er utformet forslag til nye maler for planmøter og for innkalling til disse. Hensikten er at saken spisses slik at den konsentreres om tvistepunktene. Og innkallingsbrevet skal fungere som en påminnelse om hva det er aktuelt å forberede seg på før møtet. 

Utvalget mener også det bør legges bedre til rette for at advokatfullmektiger og ferske advokater etter sine første saker kan få råd og veiledning om prosedyreprestasjonen fra dommeren i den aktuelle saken. Det er utarbeidet en momentliste for hva som bør berøres av dommeren i forbindelse med slik tilbakemelding.

Arbeidsgruppen har bestått av høyesterettsdommer Espen Bergh (leder), lagdommerne Per J. Jordal og Christian Lund, tingrettsdommerne Tina Bergstrøm og Hanne Sofie Bjelland, advokatene Knut Boye og Ola Ø. Nisja samt seniorrådgiver Merethe Baustad Ranum (DA).

 

 

Tags