En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch, leder av Dommerforeningen Wiggo Storhaug Larssen og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith var blant deltakerne på møtet som diskuterte arbeidet en ny arbeidsgruppe skal i gang med. Arbeidsgruppen ledes av lagmann Hans Petter Jahre.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Tirsdag, 26. februar 2019 - 7:27

Det sier lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, leder av Dommerforeningen. Han ønsket mandag velkommen til «kick-of» for en ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

– Dette er et samarbeid Dommerforeningen har tatt initiativ til. Det er viktig at initiativet kommer fra dommerne, som styrer sakene i domstolen, sier Larssen. 

Både Dommerforeningen, Riksadvokatembetet og Advokatforeningen er med. Arbeidsgruppen ledes av lagmann Hans Petter Jahre. Domstoladministrasjonen vil fungere som sekretariat for arbeidsgruppen som skal levere sine konklusjoner innen utgangen av året.

Arbeidsgruppe skal blant annet jobbe med felles retningslinjer for iretteføring av straffesakene. Det pekes spesielt på de store sakene.


Wiggo Storhaug Larssen er leder av Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Undersøkelse av tidsbruk

Arbeidet som nå skal gjøres for straffesakene skjer etter modell av tidligere arbeid som er gjort med felles retningslinjer for sivile saker. Der var hensikten å etablere et system som bidrar til målsettingene i Tvisteloven. Det arbeidet, som var et samarbeid mellom Dommerforeningen, Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen, ble presentert i januar.

Som et ledd i dette arbeidet ble det foretatt en undersøkelse av tidsbruken i de to største lagmannsrettene. Den viste et merforbruk av tid i lagmannsrettene sammenliknet med tingrettene i de to lagdømmene. 

Nå er det straffesakene som er tema og også påtalemyndigheten er trukket inn i arbeidet.

Riksadvokatembetet mottok på sin side i fjor en rapport fra en arbeidsgruppe ledet av førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Her blir det foreslått tiltak som en mer bevisst avgrensning av saken i en tidlig fase av etterforskningen og bruk av virkemidler som etterforskningsplan, bevisnotat, styringsgruppe osv. Det pekes også på et effektiviseringspotensial i bedre samhandling mellom sentrale aktører i straffesakspleien.

«Arbeidsgruppen som nå er opprettet er en hensiktsmessig oppfølgning av dette arbeidet», heter det i mandatet.

Straffeprosessutvalget

Mandatet for den nye arbeidsgruppen er:

- Å utarbeide felles retningslinjer for iretteføring av straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene og vurdere om det er behov for særlige retningslinjer for de omfattende straffesakene.

- Å vurdere om noen av forslagene fra Straffeprosessutvalget, og som ikke krever ny lovgivning, kan innarbeides i retningslinjene.

- Å gjøre undersøkelser av tidsbruken i tingrettene og lagmannsretten – og på tilsvarende måte gjøre en tidsundersøkelse i påtalemyndigheten knyttet til aktoreringen av straffesaker.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021