En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch, leder av Dommerforeningen Wiggo Storhaug Larssen og Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith var blant deltakerne på møtet som diskuterte arbeidet en ny arbeidsgruppe skal i gang med. Arbeidsgruppen ledes av lagmann Hans Petter Jahre.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Tirsdag, 26. februar 2019 - 7:27

Det sier lagdommer Wiggo Storhaug Larssen, leder av Dommerforeningen. Han ønsket mandag velkommen til «kick-of» for en ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

– Dette er et samarbeid Dommerforeningen har tatt initiativ til. Det er viktig at initiativet kommer fra dommerne, som styrer sakene i domstolen, sier Larssen. 

Både Dommerforeningen, Riksadvokatembetet og Advokatforeningen er med. Arbeidsgruppen ledes av lagmann Hans Petter Jahre. Domstoladministrasjonen vil fungere som sekretariat for arbeidsgruppen som skal levere sine konklusjoner innen utgangen av året.

Arbeidsgruppe skal blant annet jobbe med felles retningslinjer for iretteføring av straffesakene. Det pekes spesielt på de store sakene.


Wiggo Storhaug Larssen er leder av Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Undersøkelse av tidsbruk

Arbeidet som nå skal gjøres for straffesakene skjer etter modell av tidligere arbeid som er gjort med felles retningslinjer for sivile saker. Der var hensikten å etablere et system som bidrar til målsettingene i Tvisteloven. Det arbeidet, som var et samarbeid mellom Dommerforeningen, Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen, ble presentert i januar.

Som et ledd i dette arbeidet ble det foretatt en undersøkelse av tidsbruken i de to største lagmannsrettene. Den viste et merforbruk av tid i lagmannsrettene sammenliknet med tingrettene i de to lagdømmene. 

Nå er det straffesakene som er tema og også påtalemyndigheten er trukket inn i arbeidet.

Riksadvokatembetet mottok på sin side i fjor en rapport fra en arbeidsgruppe ledet av førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Her blir det foreslått tiltak som en mer bevisst avgrensning av saken i en tidlig fase av etterforskningen og bruk av virkemidler som etterforskningsplan, bevisnotat, styringsgruppe osv. Det pekes også på et effektiviseringspotensial i bedre samhandling mellom sentrale aktører i straffesakspleien.

«Arbeidsgruppen som nå er opprettet er en hensiktsmessig oppfølgning av dette arbeidet», heter det i mandatet.

Straffeprosessutvalget

Mandatet for den nye arbeidsgruppen er:

- Å utarbeide felles retningslinjer for iretteføring av straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene og vurdere om det er behov for særlige retningslinjer for de omfattende straffesakene.

- Å vurdere om noen av forslagene fra Straffeprosessutvalget, og som ikke krever ny lovgivning, kan innarbeides i retningslinjene.

- Å gjøre undersøkelser av tidsbruken i tingrettene og lagmannsretten – og på tilsvarende måte gjøre en tidsundersøkelse i påtalemyndigheten knyttet til aktoreringen av straffesaker.

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Skolelederforbundet
Skolelederforbundet
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Stortinget
Stortinget
Søknadsfrist: 
04.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Søknadsfrist: 
10.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Sør-Øst
Søknadsfrist: 
13.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019