Sivile saker: Bruker lenger tid i lagmanns­retten enn i ting­retten

– Viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd.

Mandag, 7. januar 2019 - 15:53

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen har lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. 

”Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært at det både er mulig og ønskelig å oppnå de opprinnelige formålene med tvisteloven i større grad enn man har gjort til nå. Tvisteloven inneholder en rekke verktøy som ikke er tilstrekkelig utnyttet. Siktemålet med arbeidsgruppens forslag er å legge til rette for at dommerne og advokatene kan utnytte disse verktøyene på en bedre måte”, skriver domstol.no.

I forbindelse med dette arbeidet har to av arbeidsgruppens medlemmer, Christian Lund og Per Jordal, gjennomført en undersøkelse av tidsbruken i lagmannsrettene sammenlignet med tingrettene.

Lenger tid

Ved forberedelsen av tvisteloven ble det nemlig lagt stor vekt på at ankebehandling i lagmannsretten skal konsentreres om det som er omtvistet og tvilsomt, og at det ikke skal være en full ny behandling av saken slik den sto for tingretten. 

”Dette innebærer en klar forutsetning om at tiden som medgår til ankeforhandling i lagmannsretten, normalt skal være kortere enn hovedforhandlingstiden i tingretten i den samme saken”, skriver arbeidsgruppen.

Men slik er det ikke, viser undersøkelsen som er gjort av 493 sivile saker. Resultatene viste et merforbruk i lagmannsrettene på i gjennomsnitt 6,4 %, målt i antall rettsdager. 

”Undersøkelsen viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd. Dette understreker at det er viktig med endringer i hvordan ankesaker forberedes og gjennomføres, for å få til en mer konsentrert behandling av ankesakene i lagmannsretten”, skriver arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har bestått av høyesterettsdommer Espen Bergh (leder), lagdommerne Per J. Jordal og Christian Lund, tingrettsdommerne Tina Bergstrøm og Hanne Sofie Bjelland, advokatene Knut Boye og Ola Ø. Nisja samt seniorrådgiver Merethe Baustad Ranum (DA).

Se arbeidsgruppens forslag til felles retningslinjer her

Les om merforbruk i lagmannsrettene her 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022