– Dommerne bruker lite tid på å kontrollere salær­oppgaver

Det er konklusjonen i en ny rapport

Onsdag, 20. februar 2019 - 13:38

Rapporten, bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet, er en analyse av stykkpris og medgått tid for utbetaling av salær til advokater i straffe- og fri rettshjelpsaker.

Undersøkelsen er utført av Menon Economics og Oxford Research.

«Årlig dekker staten utgifter til advokat i straffe- og fri rettshjelpssaker på rundt 1 milliard kroner. En del godtgjøring er stykkprisregulert, mens en del er godtgjøring etter medgått tid, og departementet ønsket en analyse av dette», skriver departementet.

En av rapportens konklusjoner er at kontrollfunksjonen i domstolen fungerer dårlig.

«Spørreundersøkelsene til advokater og dommere gir begge et inntrykk av en kontrollfunksjon med salæroppgaver som ikke fungerer optimalt. Dommerne og advokatene er enige om at salæroppgaver sjelden avvises. Dommerne rapporterer å bruke lite tid på å kontrollere salæroppgaver, og viser til tidspress og at det er krevende å kontrollere salæroppgavene», heter det i rapporten. 

Et overveldende flertall av dommerne opplever at det er noe, eller stort, rom for skjønn fra den enkelte advokat med hensyn til hvor mye arbeid som skal utføres i hver sak. 

Kun ni prosent svarer at det er lite rom for at advokaten kan utøvde skjønn med hensyn til hvor mye arbeid som skal utføres.

Tidsbruk på kontroll

Over 80 prosent av dommerne svarer at salæroppgaver tar en halv time å kontrollere. 

«Gjennom intervjuene med dommerne, fremkommer det at det som ligger bak denne fordelingen av tid, antakelig er at de færreste salæroppgaver blir kontrollert, dermed tar jobben svært liten tid», ifølge rapporten, som også viser til at «det kan være besparelser i å gjennomføre flere kontroller.»

Nesten seks av ti dommere sier seg enig i at salæroppgaver ikke blir kontrollert på grunn av tidspress hos dommeren, og fem av ti i at det er krevende å kontrollere dem. 

Mer enn én av tre dommere, sier seg enig i at salæroppgaver ikke blir kontrollert fordi dommerne og domstolene har svake insentiver til å gjøre det. 

Bedre verktøy

I rapporten heter det:

«I fritekstsvarene kommer det frem at dommerne mener det er vanskelig å kontrollere oppgavene i praksis, og at de skjønnsmessige kriteriene er vanskelige å praktisere.» 

Dommerne etterlyser bedre verktøy for kontroll, og for å stramme inn betalingen ved overskridelse av stykkpris. 

Dommerne rapporterer at de setter ned salæret av og til (49%) eller sjelden eller aldri (til sammen 49%). 

Ifølge undersøkelsen opplever mellom fire og fem av ti advokater at det i stor, eller svært stor grad, er ulik praksis blant salærfastsettende myndighet (dommere og fylkesmenn) med hensyn til hvor ofte man får godkjent søknad om omgjøring til medgått tid, og hvor ofte man får nedsatt salæret sitt.

Andre funn

Andre funn i undersøkelsen er:

  • Tidsbruken varierer systematisk – både for hver advokat og mellom advokater.
  • Høyere stykkpris fører til økt timebruk.
  • Høyere stykkpris gir lavere variasjon i tidsbruk.
  • Advokatene vegrer seg for å søke Fylkesmannen om utvidet bevilling under fritt rettsråd. 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021