Skal evaluere voldtekts­saker

Riksadvokaten setter i gang piloter for dette ved to politidistrikter.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch (Foto: Riksadvokaten)

Straffeforfølgningen av voldtektssaker skal evalueres i 2019. Ved to politidistrikter igangsettes piloter for dette i midten av januar måned.

Den omfattende igangsettingen av evalueringen av voldtektssaker ble kjent da Riksadvokaten etter nyttår publiserte «Riksadvokatens føringer for statsadvokatenes fagledelse i 2019».

Det er især etterforskningen av voldtektssaker hvor det har vært en forutgående relasjon, eller kontakt mellom mistenkte og fornærmede, som skal granskes.

Det er Riksadvokaten og Politidirektoratet som fastsetter hvilke sakstyper eller faser av saker som skal være gjenstand for oppmerksomhet i et nasjonalt perspektiv, og har for 2019 besluttet at voldtektssaker skal være gjenstand for saksgjennomgang i sammenheng med innføring av politiets forbedringssystem.

Pilot for dette starter i politidistriktene Troms og Vest fra medio januar.

Må levere «skriftlig, forpliktende plan»

I brevet fra Riksadvokaten, som er sendt til alle landets statsadvokater og til Økokrim, tar riksadvokat Tor-Aksel Busch opp betydningen av at lederne for statsadvokatembetene rundt om i landet utarbeider skriftlige planer for fagledelsen for det enkelte år.

«Dette bidrar til å sikre en god gjennomføring. Hensynet til Riksadvokatembetets mulighet for internkontroll av utøvelsen av fagledelsen i Den høyere påtalemyndighet og muligheten for tidsnok å kunne forebygge eller korrigere avvik, tilsier også at slike planer foreligger.» 

Fra og med 2019 skal således samtlige regionale embeter og Det nasjonale statsadvokatembetet utarbeide en skriftlig, forpliktende plan for embetets tilsyn med straffesaksbehandlingen i politiet og annen fagledelse. Planen bes oversendt Riksadvokatembetet innen 15. februar 2019.»

Gjennomgår politidistriktene

De regionale statsadvokatembetene gjennomførte i 2018 en kvalitetsundersøkelse av etterforskingen og påtalearbeidet i ca. 600 voldssaker med frist som en del av riksadvokatens koordinerte landsomfattende kvalitetsundersøkelse.  Dette følges nå opp.

«En gjennomgang i samtlige politidistrikter av det enkelte statsadvokatembetet med deltakelse fra Riksadvokatembetet pågår», skriver riksadvokaten. 

I rundskrivet understreker lederen for landets øverste påtalemyndighet også at innsatsen mot vold og seksuelle overgrep mot barn skal styrkes. 

«Som ledd i budsjettforliket på̊ Stortinget ble det bevilget 30 millioner til dette formålet, hvorav Den høyere påtalemyndighet får 3 millioner. I riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv vil det bli understreket viktigheten av at politidistriktene retter oppmerksomhet mot oppfølging av saker med tilrettelagte avhør, særlig politiets arbeid etter at første tilrettelagte avhør er gjennomført.» 

«Statsadvokatene bes, i samarbeid med politiet, både kartlegge situasjonen i politidistriktene og utarbeide forslag til tiltak for å sikre best mulig gjennomføring av målrettet og god etterforsking i denne type saker med tilstrekkelig effektivitet. I dette ligger en forpliktelse til bistand utover den rene diagnostisering av situasjonen, tilpasset forholdene i det enkelte politidistrikt», skriver riksadvokaten.

Riksadvokatens rundskriv tar også for seg temaer som «Systematisk kvalitetssikring og erfaringslæring», «Felles straffesaksinntak» og «Rutine for underretning om saksavgjørelse og håndtering av klagesaker».