- Politi­juristenes beskrivelse påkaller betydelig oppmerk­somhet

Riksadvokaten reagerer etter Politijuristenes alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch (Foto: Riksadvokaten)

Foran landets øverste politisjefer har riksadvokaten ytret sterk bekymring over situasjonen som beskrives i Politijuristenes skriftlige henvendelse til riksadvokaten og til Politidirektoratet (POD). Politijuristenes brev, som ble sendt 19. oktober, er tidligere omtalt av Juristen.

Tema i Nasjonal ledergruppe

Etter å ha mottatt Politijuristenes situasjonsbeskrivelse har riksadvokaten tatt saken opp med POD, samtlige politimestere og Justis og beredskapsdepartementet.

I brevet til landets politimestere går det fram at Riksadvokaten nylig også løftet saken inn for Nasjonal ledergruppe (NLG), som representerer politi-Norges viktigste møtearena.

«Som fremholdt under møte i NLG, er det selvsagt uholdbart dersom påtalemyndighetens avgjørelser ikke blir respektert», skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Terje Nybøe.

NLG møtes hver måned og ledes av politidirektøren. I NLG møter politimestrene, PODs ledergruppe, rektor ved PHS og særorgansjefene i tillegg til at også̊ Riksadvokaten deltar. 

- Viktig forutsetning

I sitt brev til Justis- og beredskapsdepartementet skriver riksadvokaten følgende:

«Som kjent påtaleavgjør påtalemyndigheten i politiet langt de fleste straffesaker. En velfungerende påtalemyndighet i politiet er en viktig forutsetning for et moderne demokrati, og avgjørende for samfunnets tillit til politiet. Politijuristene beskriver en situasjon blant annet preget av manglende oversikt over restanser, for liten administrativ høyde, for høyt arbeidspress og stor turnover.»

«Politijuristenes beskrivelse påkaller betydelig oppmerksomhet, og vi velger derfor å orientere både departementet, direktoratet og politimesterne i egne ekspedisjoner. Riksadvokaten er selvsagt oppmerksom på at beskrivelsen strammer fra en fagforening, men bildet som tegnes er ikke helt ukjent», heter det i riksadvokatens brev.

Riksadvokaten viser også til at statsadvokatene gjennom sin kontrolloppgave og skrevne rapporter, har kommet med informasjon som er med på å underbygge Politijuristenes beskrivelse av situasjonen.

«Basert på de regionale statsadvokatenes inspeksjoner av straffesaksbehandlingen i politidistriktene er situasjonsbeskrivelsen ikke uten likhetstrekk med det bildet som tegnes, selv om det er grunnlag for nyanser og forskjell fra distrikt til distrikt.»

«Riksadvokaten utdyper ikke den faktiske situasjonen her, men nevner at mange av de omstendighetene Politijuristene peker på er omtalt av påtaleanalyseutvalget (NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden) og således vel kjent for departementet.»

«Den situasjonen som Politijuristene beskriver kan ikke alene løses ved de tiltak denne utredningen foreslår, men det er etter riksadvokatens syn viktig at den følges opp av departementet, hvilket er vår primære begrunnelse for henvendelsen nå», skriver riksadvokaten.