Anne Woldmo (Foto: Tore Letvik)
– Det må ikke komme dit hen at en tragedie får inntreffe før sikkerheten til de sivilt ansatte i politiet ivaretas på forsvarlig vis, sier Anne Woldmo i Politijuristene (Foto: Tore Letvik)

POD lover sikkerhets­pakke, men fortsatt kamp for sikkerheten til sivilt ansatte i politiet

Politijuristene og flere av politiets organisasjoner har i lang tid ropt varsku rundt manglende sikkerhet for sivilt ansatte i politietaten. POD lover nå blant annet at en utstyrspakke for sivilt ansatte i operativ tjeneste snart skal være klar, men overlater til politidistriktene å håndtere HMS-utfordringer lokalt.

Onsdag, 17. november 2021 - 7:44

Andre nestleder i Politijuristene, Anne Woldmo, mener Politidirektoratet (POD) må gjøre langt mer for å hindre at sivilt ansatte i politiet skal være nødt til å leve i en arbeidshverdag med fare for liv og helse.

– Så lenge Politidirektoratet overlater til det enkelte politidistrikt å iverksette sikkerhetstiltak frykter vi at økonomi og ulik prioritering vil kunne bidra til at hensynet til de sivilt ansattes helse, miljø og sikkerhet fortsatt vil variere etter hvilket politidistrikt man er ansatt i.

– POD velger fortsatt å ikke innføre nasjonale sikkerhetsrutiner for å skape trygghet også for alle sivilt ansatte i etaten. Dette bekymrer oss sterkt. Det må ikke komme dit hen at en tragedie får inntreffe før sikkerheten ivaretas. Å jobbe som sivilt ansatt i politiet skal være like trygt som å jobbe i uniform uansett hvor i landet du tjenestegjør, sier Woldmo til Juristen.

Bekymringsmelding

Å jobbe i operativ tjeneste som sivil ansatt jurist eller annen sivil stilling i politiet med publikumskontakt og uteoppdrag, som for eksempel ved namsfogdene, har vist seg å innebære ubehag og risiko for ansatte. Mangel på samband og individtilpassede personlige vester som verner mot knivstikk, og annet vesentlig utstyr, har vært etterlyst av både foreningene som organiserer politiansatte, og av politiets hovedverneombud i lengre tid.

I en reportasje i Juristen i juli i år, etterlyste Anne Woldmo i Politijuristene  (PJ) og hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten (HVO-p/l), Audun Buseth, nasjonale sikkerhetsrutiner for sivilt ansatte i politiet.

De konkluderte etter dette med at etterlysningen ikke ble fulgt godt nok opp av POD, og finner situasjonen så alvorlig at de valgte å sende et eget skriv til Politidirektoratet med overskriften «Bekymringsmelding vedrørende mangelfull implementering av HMS-rutine for sivilt ansatte i politiet».

Brevet, som ble sendt 5. oktober, er undertegnet av ledelsen i Politijuristene, Politiets Fellesforbund, NTL Politiet, Parat Politiet, og hovedverneombud Audun Buseth.

Alvorlig innhold

Brevet har et svært alvorlig innhold. Organisasjonene/sammenslutningene Politijuristene/Politiakademikerne, Politiets Fellesforbund, NTL Politiet, Parat Politiet og Hovedverneombudet viser til to tidligere bekymringsmeldinger de sendte i juli i år og så sent som 25. august i år, og skriver nå:

«Det fremgår av bekymringsmeldingen at sivilt ansatte har en arbeidshverdag hvor man blant annet ved uteoppdrag i forbindelse med utlegg, opplevde stadig flere episoder med rus/psykatri som medførte risiko for skade. Trusler om vold, og voldsepisoder var blitt en del av daglige arbeidsbelastningen.

Det fremgår videre at ansatte opplevde å bli tilsølt med blod, oppkast og truet på livet - for deretter å måtte hente barn i barnehagen, i de samme klærne. De hadde ikke arbeidstøy, heller ikke verneutstyr. Det var ikke skikkelig tilgang til samband, og de fikk heller ikke tilgang til opplysninger slik at de kunne være forberedt. I en del tilfeller fikk de bistand fra sine operative kolleger, dersom det var ressurser tilgjengelig.

Videre ble det påpekt at det var store forskjeller mellom distriktene hva angikk tilgang til samband, sikkerhetsutstyr, osv. Budskapet var at det må settes en nasjonal retningslinje for HMS, slik man var sikret en forsvarlig arbeidsdag uavhengig av hvilket distrikt man arbeidet i.»

Dette svarer Politidirektoratet

Juristen ba Politidirektoratet kommentere hva som gjøres for å bedre sikkerheten for de sivilt ansatte i politiet og viste til svaret fungerende HMS-sjef i POD, Camilla Elisabeth Vedi, ga i juli i år. Rune Pedersen, som er seksjonsleder for HMS i Politidirektoratet svarer nå. I en e-post skriver Pedersen:

«I henvendelsen ser det ut at det knyttes sammenheng mellom implementering av HMS-rutinen og “uholdbar tilstand”. Det er viktig å skille dette. Kravene i Arbeidsmiljøloven om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er ikke nye. Kravene har vært der i mange år. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å følge opp og tilrettelegge. Dersom det finnes uholdbare tilstander på dette øyeblikket er det noe som må rettes opp i umiddelbart. Dette kan og skal ikke vente på en nasjonal implementering av rutiner, men det er et ansvar som ligger til lokal arbeidsgiver, i samarbeid med arbeidstakere og vernetjenesten og basert på lokale risikovurderinger. De lokale risikovurderingene er helt sentrale for hvordan man tiltakssetter risiko lokalt, og der vil det være en variasjon rundt om i landet.  HMS-arbeidet i etaten er altså ikke et valgfag slik foreningene og HVO i brev av 5.okt antyder», skriver HMS-sjefen i POD før han fortsetter.

«Implementering av HMS-rutinene i distriktene har vært tema for HMS-nettverket i etaten. Tilbakemeldingene fra distriktene er totalt sett positive. Distriktene jobber med lokal implementering, risikovurderinger og opplæring. Dette var også grunnlag for en kort statusrapportering i etatens Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) i forrige uke (14. oktober, red.anm). Flere distrikt håper på at implementeringen av alle momenter som er nevnt i HMS-rutinen vil være på plass i løpet av 4.kvartal d.å. HMS-seksjonen i POD følger dette tett opp og ønsker å hente ut beste praksis fra implementeringen, slik at man sikrer god erfaringslæring i etaten.»

Vi ber Pedersen svare på følgende spørsmål:

- POD uttalte til Juristen i juni måned at det var igangsatt et arbeid når det gjelder «standardpakke» for nødvendig utstyr, i samarbeid med PFT. Hva er status på dette arbeidet nå?

«Politiets Fellestjenester jobber for tiden med å sammenstille og tilgjengeliggjøre en utstyrspakke for sivile som skal være tilgjengelig snart. De har allerede fått innspill fra distriktene, vurderer beste praksis, og holder på å sjekke ut i forhold til estimater, lager og kontrakter.»

- POD uttalte også: «det følges opp angående grunnleggende sikkerhetskurs». Hva er status på arbeidet med sikkerhetskurs?

«Tilbakemelding fra distriktene er at det foreløpig ikke er behov for en felles opplæring, men at dette gjøres lokalt i henhold til temaer som er beskrevet i rutinen. Det er ønskelig å bruke tilbakemelding fra lokale kurs for å utvikle og dele god praksis som kan være grunnlag for felles undervisningsmateriale, eksempelvis i form av e-læring.»

- Hvilken kommentar har POD til at organisasjonene ser det nødvendig og gå sammen og be POD iverksette tiltak som ivaretar de sivilt ansatte?

«POD synes at ivaretakelse av et forsvarlig arbeidsmiljø for sivile er viktig – like viktig som for alle andre medarbeidere. Som sagt over er dette et krav for arbeidsgiveren som (i samarbeid med arbeidstakere og vernetjenesten) må jobbe systematisk med dette, basert på lokale risikovurderinger. POD kan bistå med faglige råd, og koordinering mellom enhetene. Vi ønsker å presisere at distriktene er godt i gang med implementering, men synes også det er viktig at foreninger og HVO har fokus på å sikre et godt arbeidsmiljø i etaten.»

- Hvordan forholder POD seg til bekymringsmeldingen fra organisasjonene, datert 5. oktober 2021?

«POD tar bekymringsmeldingen på alvor, men håper på forståelse for at det tar tid å implementere hele rutinen i alle politidistrikt. Det er satt ned lokale arbeidsgrupper i distriktene som jobber med implementering, og det er bred involvering i dette. Rutinene har vært oppe i lokalt AMU, så fokuset bør være høyt. POD følger opp og vil ha tett dialog med distriktene samt gi tilbakemelding til foreninger og HVO angående status for arbeidet fremover.»

 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022