Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)
Sivilombud Hanne Harlem. I en ny uttalelse fra ombudet fremgår det at offentlige forvaltningsorganer må besvare henvendelser uten "ugrunnet opphold" (Foto: Sivilombudet)

Sivilombudet: - «Stor saksmengde» ingen gyldig grunn til å unnlate å svare

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) får en aldri så liten smekk over fingrene av Sivilombudet for ikke å ha overholdt forvaltningslovens krav til saksbehandlingstid.

Tirsdag, 14. september 2021 - 7:45

Ett år og 10 måneder etter at en mann kontaktet NVE hadde han fortsatt ikke fått et eneste svar på sin henvendelse, tross purringer. NVE oppga «stor saksmengde» som årsak til at direktoratet ikke svarte.

Svar uteble til tross for flere skriftlige purringer fra klager. Direktoratet svarte over 1 år og 10 måneder etter klagers første henvendelse, og først etter at ombudet igangsatte sine undersøkelser i saken. Direktoratet hadde ikke sendt foreløpig svar med informasjon om årsaken til den lange saksbehandlingstiden og når svar kunne ventes.

I sin orientering om Sivilombudets uttalelse i saken heter det blant annet:

– Sivilombudet er kommet til at saken ikke er behandlet «uten ugrunnet opphold», jf. forvaltningsloven § 11 a. Forvaltningslovens krav i § 11 a annet ledd om å orientere klager der det tar uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, er heller ikke oppfylt. Sivilombudet forutsetter at direktoratet i fremtiden besvarer henvendelser i henhold til forvaltningslovens krav, og ber direktoratet skjerpe rutinene for utsending av foreløpig svar og forsinkelsesbrev for å sikre borgerne informasjon under sakens gang.

– Må gjøres prioriteringer

Da Sivilombudet undersøkte saken, svarte direktoratet blant annet at stor saksmengde var årsaken til at klager ikke hadde fått svar, og at saksbehandlingstiden hadde vært lenger enn det som er normalt for slike henvendelser.

«Sivilombudet har forståelse for at stor saksmengde kan gjøre det vanskelig å besvare alle henvendelser så raskt som ønskelig. Det er også forståelig at det må gjøres prioriteringer, der noen oppgaver vil haste mer enn andre.  Ombudet vil likevel minne om at administrativ ledelse har et ansvar for å organisere saksbehandlingen slik at den er i samsvar med forvaltningsloven, skriver ombudet og viser til to tidligere uttalelser i 2017 av det som da het Sivilombudsmannen.

Sivilombudet skriver videre:

«Vurderinger av hvilke oppgaver som skal prioriteres må skje etter saklige kriterier, og forsinkelser i saker må ikke må bli lengre enn strengt nødvendig. Utover en generell henvisning til stor saksmengde har ikke direktoratet redegjort nærmere for årsaken til at klagers henvendelse ikke ble besvart tidligere. Det er heller ikke redegjort nærmere for hvilke kriterier direktoratet har lagt til grunn for sine prioriteringer», skriver ombudet.

Her er hele uttalelsen fra Sivilombudet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021