Rettssikkerhets­prisen til psykiater Randi Rosenqvist og advokat Maria Hessen Jacobsen

De to får prisen for sin innsats for å ivareta rettssikkerheten til, og bedre soningsforholdene for, innsatte i norske fengsler.

Foto: iStock
Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist mottar Rettssikkerhetsprisen. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen

Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist tildeles Rettssikkerhetsprisen for 2021.

Les intervjuene med de to prisvinnerne her

– Årets prisvinnere har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler. Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet, skriver juryen for prisen om de to.

– De som sitter inne, er ingen ressurssterk pressgruppe. De har sjelden mulighet til å ytre seg på en måte som får makten til å lytte. De færreste går i demonstrasjonstog for anstendige soningsforhold. Dette er heller ikke et tema som snur velgergrupper eller får oppmerksomhet ved valg. Derfor er de innsatte avhengige av enkeltpersoner som taler deres sak, heter det i juryens begrunnelse.

Det vises også til at koronapandemien har rammet de som soner lange fengsels- og forvaringsstraffer hardt.

– Et fengsel er en lukket verden. De som lever der, er fullstendig prisgitt det rådende soningsregimet. Under pandemien har strenge smitteverntiltak ytterligere forverret situasjonen gjennom økt isolasjon, redusert sosial kontakt og færre aktiviteter, sier juryen.

Denne artikkelen ble publisert i Juristens temautgave om rettssikkerhet bak murene. Les flere av sakene her. 

Endringer i rettspsykiatrien

Om rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har levd et yrkesliv i grenselandet mellom psykiatri og juss, skriver juryen at hun gjennom sitt engasjement har endret rettsstatens behandling av alvorlig psykisk syke innsatte – og bidratt til store og viktige endringer i norsk rettspsykiatri.

– Hun har plassert rettspsykiatrien i befolkningens bevissthet ved å gi den en stemme og vise dens funksjon i rettsstaten, mener juryen.

Det vises også til at hun de siste årene har etablert et nytt spisskompetanseområde – fengselspsykiatri – gjennom sitt arbeid ved Ila fengsel og forvaringsanstalt,

Hun behandler og vurderer personer som begår de alvorligste kriminelle handlinger, dømmes til lange fengselsstraffer, og som i tillegg sliter med alvorlig psykisk sykdom. Hun står også bak innføring av såkalte «sikkerhetshjem» som alternativ for dem som i praksis soner en livsvarig dom.

Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist mottar Rettssikkerhetsprisen. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen
Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist mottar Rettssikkerhetsprisen. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen

Juryen har lagt vekt på at hun har plassert rettspsykiatrien inn i en rettssikkerhets-dimensjon og gitt økt innsikt i samvirket mellom jus og psykiatri.

– Rosenqvist er også kjent som en klar og tydelig kritiker av norske myndigheter, og har lagt seg ut med mer enn én justisminister gjennom sitt 40-årige engasjement, heter det i begrunnelsen.

Isolasjonsbruk

Den andre prisvinneren, Maria Hessen Jacobsen, er advokat og partner ved Eldens kontor i Bergen. 

– Hun er blant dem som «kikker Kriminalomsorgen i kortene». Både i retten og i media har Jacobsen påtalt isolasjonsbruk og krenkende nakenvisitasjoner. Hun har synliggjort de menneskelige omkostningene ved økonomiske innsparinger, og har påpekt hvordan økt sikkerhetsfokus går på bekostning av de innsattes rettssikkerhet og fører til færre aktivitetstilbud, eskalering av voldshendelser og økende bruk av tvang og innlåsing, skriver juryen.

Det vises også til at hun har påpekt hvordan skjønnsmessige og vage lovhjemler fører til lite reell rettssikkerhet, og at isolasjon brukes som en straffereaksjon og til å opprettholde «ro og orden». På vegne av flere innsatte har hun stevnet staten ved Justisdepartementet for brudd på menneskerettigheter.

– At Jacobsen gjentatte ganger har påpekt svakhetene ved det norske soningsregimet i media, har hun bidratt til å gjøre disse problemstillingene offentlig kjent, og til at en ellers usynlig og marginalisert gruppe får nødvendig oppmerksomhet, mener juryen.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2021 har bestått av førsteamanuensis Anine Kierulf, advokat og ­tidligere justisminister Anders Anundsen, politisk redaktør Eirin Eikefjord, lagdommer Susann Funderud Skogvang og advokat/leder av Advokat­foreningen Jon Wessel-Aas.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisen er i 2021 et stipend på kr 100 000,-. Prisen tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.

Tidligere vinnere av Rettssikkerhetsprisen

 • 2020   Den norske rettsstaten (representert ved stortings­presi­denten, statsministeren, høyeste­rettsjustitiarius og general­sekretæren i Norsk Presseforbund)
 • 2019   Tor-Aksel Busch
 • 2018   Nils Asbjørn Engstad
 • 2017   Jan E. Helgesen
 • 2016   Stiftelsen Lovdata
 • 2015   Fahkra Salimi og Mira-senteret
 • 2014  Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett
 • 2013   Asbjørn Kjønstad
 • 2012  Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Oslo, Juss-Buss, Oslo, Jushjelpa i Midt-Norge, Trondheim, Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge, Tromsø.
 • 2011   Tore Sandberg
 • 2010   Carsten Smith
 • 2009   Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse
 • 2008   Gatejuristen (Cathrine Moksnes)
 • 2007   Trygve Lange-Nielsen
 • 2006   Anders Bratholm