Får 35,7 millioner til bekjempelse av kriminalitet og radikalisering

Kommuner, foreninger og organisasjoner søkte konfliktrådene om midler til en rekke tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme og familievold. Søkerne får totalt 35,7 millioner.

En rekke kommuner, foreninger og organisasjoner søkte konfliktrådene og har fått i alt 35,7 millioner til bekjempelse og forebygging av kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme og familievold. (Illustrasjonsfoto: Jan Antonin Kolar, Unsplash).

 Midlene fordeles gjennom Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk), som forvalter tre tilskuddsordninger på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Sfk mottok litt færre søknader i alle tre tilskuddsordningene i år, sammenlignet med tidligere år.

- Dette skyldes blant annet pandemien og at tilskuddsmottakerne har sett seg nødt til å utsette planlagte arrangement og tiltak, til de av smittevernhensyn er gjennomførbare, skriver Sfk på sin hjemmeside. De tre ulike tilskuddsordningene og tildelte midler fordeler seg slik:

Søkte om 28,6 mill., fikk 14,5

Tilskudd til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

 Totalt tilskuddsbeløp: 14,5 mill. kroner.

Sfk mottok i år 61 søknader til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. 51 av søknadene ble helt eller delvis innvilget. Totalt ble det søkt om 28,6 mill. kroner.

- Sfk innvilget tilskudd til mange ulike tiltak innenfor et variert utvalg av temaer. Blant disse finner vi støttetiltak til ofre og pårørende, informasjons og kompetansebyggingstiltak for hjelpeapparatet samt forebyggende tiltak rettet inn mot bredere grupper, f. eks. skoleelever. Fra og med i år kunne kommunale krisesentre igjen søke om tilskudd over ordningen, og i år søkte til sammen elleve krisesentre, skriver Sft.

Søkte om 22 mill., fikk 7,6

Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

 Totalt tilskuddsbeløp: 7,6 mill. kroner

I denne tilskuddsordningen mottok Sfk 54 søknader med samlet søknadssum på vel 22 mill. kroner. Søkermassen strekker seg fra store organisasjoner med mange ansatte til små foreninger eller stiftelser med en håndfull ansatte.

- Nedgangen i antall søknader og et lavere totalbeløp enn toppåret 2020, skyldes utfordringer med smittesituasjonen og at flere ikke fikk gjennomført planlagte tiltak. Men det skyldes også at flere av søkerne har blitt kontaktet og oppfordret til å tilpasse søknadsbeløp og forventinger til totalt søknadsbeløp, skrifer Sfk, som fortsetter:

- Også i år ser vi at søknadene bærer preg av at mange følger kriminalitetsutfordringer media setter fokus på, og justerer sine tilbud og satsninger etter dette. Sfk mottok flere søknader fra områder det har vært mye fokus på i media, grunnet utfordringer i ungdomsmiljøer. Et nytt trekk i år er at flere idrettslag søker om midler til tiltak de ønsker å sette i gang sammen med lokalt politi, SLT og kommune.

Søkte om 15 mill., fikk 13,6

Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Totalt tilskuddsbeløp: 13, 6 mill. kroner.

- Sfk mottok totalt 30 søknader til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme med en samlet søknadssum på ca. 15 millioner kroner. Årets søknader viser at kommunene i det forebyggende arbeidet prioriterer inkluderende og integrerende tiltak - både på fritidsarenaer og gjennom arbeidsrettede tiltak, som sommerjobber for ungdom. Det satses videre på kompetanseheving gjennom fagdager, kurs og konferanser i kommunene. Flere kommuner ønsker fortsatt å utdanne mentorer gjennom RVTS sine tilbud om mentoropplæring, skriver Sfk som forteller at kommunene ser nytten av å etablere eller videreføre kommunale og interkommunale ressursgrupper som har fokus på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Ressursgruppene innebærer samarbeid utover kommunene, både med statlige og frivillige aktører. De regionale ressurssentre – RVTS og politiets radikaliseringskontaker er blant de sentrale samarbeidspartnerne. Enkelte kommuner har også etablert samarbeid med sine lokale moskeer, skriver Sfk.