Ny advokatlov: Vil beskytte juristtittelen

– Beskyttelse av juristtittelen anses å være et sentralt tiltak for å sikre det rettssøkende publikum korrekt informasjon om kvalifikasjonene til den som tilbyr den rettslige bistanden, heter det i proposisjonen om ny advokatlov.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Justisminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Proposisjonen om ny advokatlov ble i dag fremlagt i statsråd.

I lovforslaget oppheves rettsrådsmonopolet.

«Adgang til å yte rettslig bistand for andre enn advokater vil utgjøre et viktig supplement til advokattjenester – særlig når det gjelder de mindre komplekse sakene», skriver departementet.

Det er som en konsekvens av at man ønsker å åpne rettsrådsmonopolet at regler om bruk av tittelen «jurist» er tema i lovforslaget.

Frykter useriøse aktører

Flere høringsinstanser har pekt på at en slik åpning kan svekke folks rettssikkerhet generelt, og forbrukernes interesser spesielt og uttrykker bekymring for at useriøse aktører etablerer seg på markedet.

Departementet skriver at man ser at det kan bli vanskeligere for det rettssøkende publikum å orientere seg i markedet når adgangen til å yte rettslig bistand åpnes for alle.

Dette tilsier at det gis regler om bruk av titler som gir forventninger om juridisk kompetanse på høyt nivå, skriver departementet - og foreslår å regulere at det kun er personer som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, som kan benytte tittelen «jurist». 

Krever mastergrad

Personer som har gjennomført bachelorgrad i rettsvitenskap eller andre mastergrader som inneholder juridiske fag, vil etter departementets forslag ikke ha anledning til å benytte tittelen «jurist». 

"Den som bruker juristtittelen uriktig, vil kunne straffes etter straffeloven § 165", heter det i lovforslaget. 

Les hele proposisjonen her

Utdannet i Europa

Departementet foreslår at personer med yrkeskvalifikasjoner som «jurist» fra en annen EØS-stat kan søke om godkjenning av sine yrkeskvalifikasjoner og at Advokattilsynet kan vurdere og eventuelt godkjenne yrkeskvalifikasjonene. 

Når yrkesutøveren har fått godkjent sine yrkeskvalifikasjoner kan vedkommende benytte tittelen «jurist».

Utdannet utenfor Europa

For personer med juridisk utdanning fra land utenfor EØS, foreslår departementet at disse kan benytte sin utenlandske tittel.

Departementet mener det bør vurderes nærmere om også denne gruppen kan søke om å få godkjent sine yrkeskvalifikasjoner og dermed gis adgang til å bruke tittelen jurist i Norge.

Det foreslås at dette bør reguleres i forskrift, og at departementet i forskriftsarbeidet vurderer på hvilke vilkår disse eventuelt skal ha anledning til å få godkjent sine yrkeskvalifikasjoner.