– Bekymret for at studier i retts­vitenskap oppfattes som enkle og billige å starte opp

Forslag om at jusutdanningen skal spres på flere utdanningsinstitusjoner - men Juristforbundet ønsker grundigere prosess. 

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)
Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

I sin stortingsmelding om fremtidig styring av Universitets- og høyskolesektoren, foreslår Regjeringen å åpne for at flere læresteder kan utdanne jurister. I meldingen foreslås det at monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi tas bort.

Tanken er å spre utdanningen på flere læresteder - i dag er det bare de tre fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø som tilbyr mastergrad i rettsvitenskap.

– Vi opphever det mange har opplevd som en uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser et fåtall institusjoner og studiesteder, sa minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, ved fremleggelsen i mars.

LES OGSÅ: Utdanningsministeren vil spre jusutdanningen på flere læresteder

Forslaget har skapt mye debatt, ikke minst blant jusstudentene. Tirsdag denne uken var det høring på Stortinget om saken, der Juristforbundets president Håvard Holm og visepresident Katrine Bratteberg deltok.

– Forslaget er for generelt

I sitt innspill til utdannings- og forskningskomiteen ba de om det settes i gang et arbeid for å kartlegge kompetansebehov og at det må sikres kvalitet i utdanningen, dersom forslaget vedtas.

I et høringsnotat skriver Juristforbundet at de ikke er negative til at flere institusjoner kan utdanne jurister, men at forbundet ikke støtter forslaget slik det er formulert nå.

"Forslaget er for generelt og vi mener det er behov for grundigere prosesser slik regjeringen har varslet for medisinstudier.

Stortinget må sikre at en endring ikke bidrar til redusert kvalitet i studiene - og som konsekvens, mulig utdanning til ledighet og en svekkelse i både offentlig og privat tjenestetilbud", heter det i notatet.

En opptrapping av studieplasser og studiesteder må bygge på "kvalifiserte analyser av arbeidsmarkedets behov", mener Juristforbundet og viser til at kunnskapsgrunnlaget i dag er mangelfullt.

– Norge er et lite land

Dessuten er man bekymret for kvaliteten på og finansieringen av juristutdanningen.

"Norges Juristforbund er bekymret for at studier i rettsvitenskap oppfattes som enkle og billige å starte opp. Finansieringen av studieplasser i rettsvitenskap er mager sammenliknet med andre femårige utdanninger", skriver forbundet. 

"Norge er et lite land. For å sikre en likeverdig sluttkompetanse kan vi ikke spre forsknings- og utdanningskompetansen for tynt ut over", heter det i notatet, der det bes om at Stortinget sikrer at en endring i gradsforskriften følges opp med arbeid for å kartlegge kompetansebehov og en grundig vurdering av hvordan man kan sikre kvalitet ved utdanningsinstitusjonene.