Foreslår at ansvaret for opp­følging av advokat­fullmektiger lov­festes

Oppfølging av advokatfullmektiger skal gis klarere rammer, ifølge forslaget til ny advokatlov.

Ansvar for tilsyn og veiledning av advokatfullmektiger er tema i forslaget til ny advokatlov, lagt fram av Regjeringen i forrige uke.

Departementet foreslår at ansvaret for oppfølging av advokatfullmektiger lovfestes. Tanken er at dette skal gi klare rammer og «sikre at oppfølgingen får nødvendig oppmerksomhet og prioritet.»

Departementet mener ansvaret for oppfølgingen bør deles inn i et overordnet ansvar for tilsyn og opplæring, i tillegg til prinsipalens ansvar i den enkelte sak.

– Arbeidsmiljøvennlig jobbhverdag

Advokatlovutvalget kom med forslag til bestemmelse om tilsyn og veiledning av fullmektiger og i høringsrunden støttet Advokatforeningen utvalgets forslag. Også Juristforbundet mente i høringsrunden at det er positivt at prinsipalens plikter lovfestes.

I høringsrunden skrev dessuten Juristforbundet at det bør fremkomme i loven og i merknadene at prinsipalen blant annet bør sikre tilgang til litteratur og andre hjelpemidler, og ha daglig kontakt med og oppfølging av fullmektigen, samt at fullmektiger skal få delta på obligatorisk etter- og videreutdanning i arbeidstiden på arbeidsgiverens bekostning.

Juristforbundet uttalte også:

«Advokatloven må overholde arbeidsmiljøloven og reglene om overtidsbruk, som beskytter lovstridig behandling av ansatte advokatfullmektiger. Dette bør bli en del av en rapporteringsplikt til et uavhengig Tilsynsråd. En rapporteringsplikt vil bidra til å legge press på en mer likestilt og arbeidsmiljøvennlig jobbhverdag i advokatbransjen.»

Reguleres i forskrift

Departementet bemerker i sin proposisjon at høringsinstansene som har uttalt seg støtter forslaget om å lovfeste kravene til tilsyn og opplæring  og skriver at «departementet er enig i at etablering av klare rammer gjennom lovfesting av ansvar knyttet til oppfølgingen av advokatfullmektigen kan bidra til å sikre at oppfølgingen får nødvendig oppmerksomhet og prioritet.»

Når det gjelder krav til opplæring og veiledning, skriver departementet:

«Etter departementets vurdering er det imidlertid kun ansvaret for tilsynet og oppfølgingen som bør lovfestes. Hva som nærmere ligger i ansvaret, det vil si hvilke krav som stilles til henholdsvis tilsyn, opplæring og veiledning, bør derimot reguleres nærmere i forskrift.»

Mindre personavhengig

Departementet er enig med lovutvalget i at ansvaret for den praktiske oppfølgingen av advokatfullmektigen bør deles inn i et overordnet ansvar for tilsyn og opplæring, hvor foretaket må utpeke den overordnede ansvarlige, i tillegg til prinsipalens ansvar for oppfølging i den enkelte sak.

«Ved en slik inndeling vil man utvide ansvaret etter dagens regelverk. Oppfølgingen vil også kunne bli mindre personavhengig, selv om oppdelingen av ansvar ikke utelukker at samme advokat både kan være overordnet ansvarlig og prinsipal, eksempelvis i små virksomheter hvor én person nødvendigvis må kunne dekke flere funksjoner», skriver departementet.