Hvordan skrive lønnskrav?

Vi i Juristforbundet opplever at flere medlemmer har spørsmål om hvordan de skal skrive et lønnskrav. Her vil vi gi deg noen tips på hva lønnskravet bør inneholde og hvordan det kan settes opp, skriver advokat Rachna Rohhatgi Khan.

Arbeidstakere skal ha en rimelig lønnsøkning over tid. Riktig lønnsnivå er viktig både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. For arbeidstaker vil en lønnsøkning oppfattes som en bekreftelse på at arbeidsgiver setter pris på utført arbeid, som igjen vil gi inspirasjon til videre innsats. For arbeidsgiver er det gunstig med motiverte arbeidstakere, som utfører oppgavene på en god måte og ønsker å bli værende i virksomheten.

Vi i Juristforbundet opplever at flere medlemmer har spørsmål om hvordan de skal skrive et lønnskrav. Her vil vi gi deg noen tips på hva lønnskravet bør inneholde og hvordan det kan settes opp.

LES OGSÅ: Så mye tjente juristene i 2020

Ulike sektorer

Juristforbundet har medlemmer i ulike tariffområder som staten, KS, KS Bedrift, Oslo kommune og Spekter, i tillegg til medlemmer i privat sektor.

I staten, kommunal sektor og Spekter-området føres det årlige lokale forhandlinger mellom lokale tillitsvalgte og representanter fra arbeidsgiver. Det samme gjelder en del tariffregulerte virksomheter i privat sektor. Medlemmer må her selv fremme et skriftlig lønnskrav, som overleves til egen tillitsvalgt innen en angitt frist. Det er de tillitsvalgte som fremmer krav for medlemmene og forhandler på vegne av medlemmene. Lønnskravet bør således være overbevisende både overfor egen tillitsvalgt og overfor arbeidsgiver.

Innhold og struktur

God forberedelse er nøkkelen for å kunne skrive et velbegrunnet lønnskrav. Kravet bør inneholde en kort og poengtert argumentasjon for hvorfor akkurat du bør få høyere lønn og/eller endret stillingstittel.

En tommelfingerregel er at lønnskravet ikke bør overstige en A4 side. Du skal ikke skrive en avhandling. Husk at tillitsvalgte og arbeidsgiver ofte har mange lønnskrav de skal lese igjennom og at de kan oppleve det som frustrerende hvis kravet ditt er på mange sider.

På Juristforbundets nettside finnes det et standard lønnskravskjema som kan benyttes innenfor de ulike tariffområdene.  Du kan bruke dette eller det kan være at du får et eget skjema fra din tillitsvalgt eller arbeidsgiver, som de ønsker at du skal benytte. I skjemaet er det først en del standardopplysninger som skal fylles ut, som personalia, informasjon om arbeidsforholdet, hjemmel for å fremme lønnskrav, nytt lønnsnivå som du forventer, evt. ny stillingstittel hvis du krever det og hvem som er din tillitsvalgt. I tillegg er det rom for fritekst, hvor du skal utype og begrunne ditt krav.

Før du formulerer et lønnskrav, bør det være klart og tydelig for deg hva som er viktig for virksomheten ved vurdering av lønn. I den lokale lønnspolitikken i virksomheten fremkommer hvilke momenter som skal vektlegges ved lønnsendring internt.  De tillitsvalgte og arbeidsgiver kan i forkant av forhandlingene også ha drøftet eller avtalt særskilte føringer som skal vektlegges ved de lokale lønnsforhandlingene. Juristforbundets lønnspolitikk går ut på at det skal være en sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultater, ansvarsområde og lønn.

Når du har fått klarhet i hva som vektlegges ved lønnsfastsettelsen i din virksomhet, kan du sette dette opp som f.eks. kulepunkter. Bygg så opp argumentasjonen slik at hvert kulepunkt begrunnes så kort og poengtert som mulig. Du bør under hvert punkt komme med konkrete eksempler, som støtter ditt krav. Alt som er relevant for arbeidsforholdet og som kan være av verdi for virksomheten, kan være gode argumenter. Ikke legg til grunn at arbeidsgiver og tillitsvalgte sitter med inngående kunnskap om deg, ditt arbeidsforhold eller resultater du har oppnådd. Husk at målet er å overbevise arbeidsgiver om at du er en arbeidstaker som leverer godt i henhold til virksomhetens mål, som det er verdt å satse på og belønne for innsatsen.

I lønnskravet skal du føre opp forventet lønnsnivå. Det må begrunnes hvorfor du mener dette lønnsnivået er riktig for deg. Her bør du vise til lønnsstatistikk og andre sammenlignbare stillinger både eksternt og internt, som støtter ditt krav. På Juristforbundets nettside får du tilgang til Juristforbundets lønnsstatistikk og lønnskalkulator.

Fremmer du krav om endring av stillingstittel, må dette begrunnes. I den lokale lønnspolitikken er det ofte gitt føringer på hvilke oppgaver og ansvarsnivå som forventes innenfor de ulike stillingskategoriene. Du må knytte argumentasjonen opp mot at oppgaver og ansvarsnivå i nåværende stilling ligger innenfor det ansvarsnivået som kreves for den stillingskoden du mener er riktig for deg.

Forhandlinger på særskilt grunnlag

Det finnes flere forhandlingshjemler i de ulike tariffavtalene som gir mulighet til å forhandle lønn utenom de årlige lokale forhandlingene. Dette kan for eksempel være hvor det har skjedd vesentlige endringer av arbeidsoppgaver siden sist du ble lønnsvurdert eller at virksomheten har utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidskraft. Lønnskrav etter de særskilte forhandlingsbestemmelsene kan vanligvis fremmes gjennom hele året. Du begrunner lønnskravet ditt ut ifra hvilken hjemmel som benyttes.

Lønnssamtale

Før overlevering av lønnskravet bør du ha en lønnssamtale med din arbeidsgiver. Det kan også være at du nylig har hatt en medarbeidersamtale. Du kan da knytte lønnskravet ditt opp mot relevante momenter fra lønnssamtalen og/eller medarbeidersamtalen, som støtter ditt krav. Du finner mer informasjon om både lønnssamtale og medarbeidersamtale på våre nettsider.

Privat sektor

I privat sektor der lønnsforhandlinger ofte skjer muntlig på individuell basis kan du forberede deg ved å notere ned og skrive et lønnskrav i likhet med prinsippene skissert overfor. Lønnskravet kan fremføres muntlig overfor arbeidsgiver i selve forhandlingene. Det er viktig at du sjekker ut om det er en lokal lønnspolitikk i virksomheten og at du er kjent med hva som vektlegges ved lønnsfastsettelse internt. Ta kontakt med de tillitsvalgte i forkant og hør om de har noen nyttige tips.

Vær realistisk

Husk at du skal overbevise arbeidsgiver om at du fortjener høyere lønn, samtidig må du være realistisk. Ved lokale forhandlinger er det en lokal pott som skal fordeles mellom arbeidstakerne og da sier det seg selv at du ikke kan få tilnærmet hele potten, selv om du mener at du fortjener å ligge på et mye høyere lønnsnivå. Store lønnsforskjeller kan normalt ikke rettes opp gjennom ett lønnsoppgjør. Snakk gjerne med din tillitsvalgt og arbeidsgiver i forkant om dine forventninger.

Vi anbefaler å se på Juristforbundets forhandlingsveileder for lønn, før du skriver selve lønnskravet ditt. Du får tilgang til forhandlingsveilederen på Juristforbundets nettside.

Lykke til med skrivingen.