Lederlønninger i staten under lupen - dette tjener de i dag

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på alle sidene av lederlønnssystemet i staten. – Målet er å finne et lønnssystem som stimulerer til at staten kan beholde dyktige ledere.

Torsdag, 29. april 2021 - 9:14

– Statens lederlønnssystem ble opprettet for 30 år siden. Det er på tide gjennomgå systemet for å sikre at det kan fungere godt også i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

– Målet er å finne et lønnssystem som stimulerer til at staten kan beholde og rekruttere dyktige, endringsorienterte og samarbeidsvillige ledere – samtidig som lønnen skal holdes på et ansvarlig nivå, sier utvalgsleder Ingrid Finboe Svendsen.

Her er noen eksempler på hva ulike yrkesgrupper tjener, hentet fra Juristforbundets siste lønnsundersøkelse:

Statens lederlønssystem omfatter omtrent 235 ledere, hvorav ca. 100 er virksomhetsledere. I tillegg er ekspedisjonssjefene i departementene og en del særskilte stillinger som politimestrene, regjeringsadvokaten og riksadvokaten på lederlønnssystemet. 

Lederlønnssystemet dekker imidlertid ikke alle ledere i staten. Rundt 90 virksomhetsledere er lønnet etter Hovedtariffavtalen i staten.

Utvalget skal blant annet se på sammensetningen av stillinger på lederlønnssystemet og ledere som er omfattet av Hovedtariffavtalen og hvilke rettslige og praktiske forskjeller dette har. 

Det innebærer å vurdere hvordan mål og resultatkrav for ledere på begge systemer fastsettes, hvordan resultatene vurderes, og hvilken betydning dette har for lederlønnsutviklingen, opplyser departementet.

Utvalget skal levere sin rapport i juni 2022.

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021