Bare litt over halv­parten av kommunene har jurister 

Særlig i de nordnorske kommunene og i Agder er det få som har reell juridisk kompetanse i egen administrasjon, ifølge undersøkelse. 

Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Det er i en kommuneundersøkelse Rambøll har utført på oppdrag fra Juristforbundet dette kommer frem. Undersøkelsen viser at: 

  • Bare 55 % av de 254 kommunene som har svart på undersøkelsen har ansatt én eller flere jurister (Det er 356 kommuner i Norge). 
  • Særlig i de nordnorske kommunene og i Agder er det få som har reell juridisk kompetanse i egen administrasjon. 
  • Det er en klar tendens til at de større kommunene oftere har ansatt jurister enn de mindre. Jo flere innbyggere og ansatte en kommune har, desto større er sjansen for at den har én eller flere jurister ansatt.
  • Behovet for juridisk kompetanse vurderes ulikt fra kommune til kommune. Kommuner med over 50 000 innbyggere tenderer oftere til å ha planer om å ansette jurister i fremtiden, mens kommuner med 2 000 – 4 999 innbyggere sjeldnere planlegger å ansette jurister de neste 12 månedene.

«Dette forteller at kvaliteten i saksbehandlingen vil kunne variere mye fra kommune til kommune. En kvalifisert juridisk vurdering av saker med stor betydning for innbyggerne er dessverre ikke på plass over alt. Dette er en uholdbar situasjon», skriver Juristforbundet om funnene.

– Handler om innbyggerens rettssikkerhet

Ifølge Juristforbundet viser undersøkelsen at de kommunene som har ansatte jurister, fortrinnsvis bruker den juridiske kompetansen som støtte for ledelse og stab, dessuten ofte på fagområdet plan og bygg. 

«Juristene får i langt mindre grad bidra innenfor fagområder som retter seg mot ressurssvake grupper av innbyggere – som barnevern, helse og omsorg, personvern, og oppvekst og utdanning», heter det.

– Det handler om innbyggerens rettssikkerhet, sa Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter, henholdsvis leder og styremedlem i Juristforbundet – Kommune til Juristen i oktober i fjor - da undersøkelsen var i ferd med å avsluttes.

Undersøkelsen er en del av en satsing som skal sette rettssikkerhet i kommune-Norge på dagsorden. Juristforbundet – Kommune mener fast ansettelse av jurister i kommunene er viktig for rettsikkerheten og for tilliten til kommunen som forvaltningsorgan.