LO støtter mindretallet i rettshjelps­utvalget

Ønsker en kombinasjon av private, ideelle og offentlige rettshjelpstiltak.

Det kommer frem i høringssvaret Landsorganisasjonen (LO) har avgitt om NOU 2020:5 «Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)».

Mindretallet i utvalget var utvalgsmedlem Cathrine Moksness, som foreslår etablering av rettssentre, et landsdekkende rettshjelpstiltak for barn og unge basert på frivillig innsats og en samlokalisering av ulike rettshjelptiltak i «Jusshus». 

«LO støtter mindretallet i utvalget som foreslår en kombinasjon av private, ideelle og offentlige rettshjelpstiltak», heter det i høringssvaret, der LO ber departementet om å foreta en grundig vurdering av denne modellen for å levere rettshjelp til befolkningen. 

«Mindretallet i utvalget mener lovforslaget ikke sikrer at personer som selv ikke har økonomiske forutsetninger for å betale, vil få nødvendig rettslig bistand med det lovforslag som er fremmet. Dette er en bekymring LO deler», skriver de i høringssvaret. 

Uavhengighet

LO mener en ny modell kan være mer kostnadseffektiv og skriver: 

«LO mener en blandingsmodell med offentlig organisert tjenesteyting, ideell rettshjelpvirksomhet  og kjøp av enkelttjenester fra privatpraktiserende advokater kan være en mer kostnadseffektiv ordning enn flertallets forslag,  noe erfaringene fra Finland også viser.»  

Når det gjelder rettshjelpers uavhengighet, skriver de:

«LO understreker betydningen av at rettshjelpstilbudet organiseres slik at de som yter rettshjelpstjenester til private parter til enhver tid er uavhengige av egne eller andre interesser. Prinsippet om fritt advokatvalg er grunnleggende og personer som har behov for rettshjelp skal stå fritt til selv å velge advokat.»

Les intervju med leder av Rettshjelpsutvalget her