Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

- Alle må sikres nødvendig juridisk rådgivning og mulighet til å få sin sak prøvd for en domstol, uavhengig av økonomi

Rapport om tilgang til rettshjelp anbefaler rettshjelpssentre. 

Fredag, 9. oktober 2020 - 9:37

Under Rettssikkerhetskonferansen i slutten av september presenterte forsker Tonje Lilaas Larsen rapporten «Tilgang til tvisteløsning og rettshjelp - Rettssikkerhetsrapport 2020», som er resultatet av et samarbeid mellom Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved UiO.

Rapporten ville utforske hvilke formelle og reelle muligheter finnes i det norske rettssystemet for å få en rettslig avklaring av et juridisk problem, hvor utbredt er den formelle og reelle tilgangen til rettshjelp i forbindelse med slik avklaring.

I rapporten anbefales det blant annet at det opprettes en samlet rettshjelpstjeneste som kan bidra til at rettslige spørsmål identifiseres og avklares tidlig.

Juristen lagde i våres en temautgave om rettshjelp. Les flere saker om temaet her. 

- Løses på tidlig stadium

– Tilgangen til rettsråd og adgangen til å søke konfliktløsning er grunnleggende i en rettsstat. Alle må sikres nødvendig juridisk rådgivning og mulighet til å få sin sak prøvd for en domstol, uavhengig av økonomi. Dette ble nylig aktualisert i Juristforbundets rapport om tilgang til rettshjelp, sier Håvard Holm, Juristforbundets president, i en kommentar i forbindelse med forslaget til statsbusdjett for 2021.

Han sier videre at han er skuffet over at inntektsgrensen for fri rettshjelp ser ut til å stå på stedet hvil.

– Tjener du mer enn 246 000 brutto per år kvalifiserer du per i dag ikke til fri rettshjelp. Dette er altfor lavt og bidrar til ulikhet for loven mener Juristforbundet.

I en kommentar til rettssikkerhetsrapporten sier Holm dette:

– Vi tror at juridiske problemer er som andre problemer; dersom vi tar tak i dem med en gang, kan de ofte løses forholdsvis enkelt. Dersom vi lar dem modne over tid, vokser de seg gjerne store og uhåndterlige. Naturligvis ser vi behovet for rettslig prøving av en del saker, men ønsker at flest mulig saker løses på et tidlig stadium, før de kommer til retten.

- Kvalitetssikres av jurister

Tor Egil Viblemo, som er leder for Juristforbundet Privat, sier at de ikke nødvendigvis ser offentlige rettshjelpssentre, slik rapporten foreslår, som den eneste løsningen, men ett blant flere alternativer. 

– For oss er det viktigst at innbyggerne som søker slike rettsråd, får tilgang til bistand av god faglig kvalitet. Dette betyr at rådene må gis eller kvalitetssikres av jurister, altså av personer med minimum masternivå i rettsvitenskap, herunder advokater, sier Viblemo.

– Vi mener det også må bli mulig for alle å søke kvalitativ bistand fra advokat når de har behov for det, uavhengig av inntektsnivå. I dag har du ikke krav på fri rettshjelp dersom du tjener mer enn 246 000 kroner brutto per år. Vi mener den økonomiske grensen for støtte til rettshjelp må økes markant og justeres årlig tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden, noe også rapporten anbefaler, sier han

Holm mener formen på denne rettshjelpstjenesten bør utredes sentralt og understreker at Juristforbundet gjerne bidrar i arbeidet.

- Målet må være et kvalitativt førstelinjetilbud som er lett tilgjengelig og som favner bredden av behov hos innbyggerne.

Her kan du lese hele rapporten

Ledige stillinger:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021