Vil ha gjen­gjeldelses­saker inn for Diskriminerings­nemnda

Varslere som hevder seg utsatt for gjengjeldelse må i dag til domstolene for å få behandlet krav om oppreisning og erstatning. Få saker har blitt fremmet for retten, men nå skal et lavterskeltilbud gjøre det enklere og billigere å få slike saker behandlet.

Illustrasjonsfoto
Varslere som opplever gjengjeldelse kan i fremtiden få bringe krav om oppreisning og erstatning inn for Diskrimineringsnemnda, dersom forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet blir gjeldende lov. (Foto: Unsplash.com)

Dette kan bli mulig etter at Arbeids- og sosialdepartementet nå har har sendt på høring et forslag om at Diskrimineringsnemnda får myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling.

Forslaget, som har høringsfrist 15. oktober, innebærer at nemnda får kompetanse til å tilkjenne oppreisning og, i noen grad, erstatning i slike saker.

Forbud mot gjengjeldelse

Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det er forbudt å gjengjelde arbeidstaker som varsler i tråd med reglene i varslingskapitlet. Ved brudd på gjengjeldelsesforbudet kan arbeidsgiver pålegges å betale erstatning og oppreisning.

«Varslingsreglene bygger på erkjennelsen av at det er viktig, både for virksomhetene det gjelder og for samfunnet, at arbeidstakere sier ifra om kritikkverdige forhold. Et effektivt varslervern er i denne sammenheng en grunnleggende forutsetning», skriver departementet.

Utvalg ville ha egen varslingsnemnd

Regjeringen satte høsten 2016 ned et offentlig utvalg, Varslingsutvalget, som fikk i mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljølovens varslingsregler, redegjøre for hvilke forhold som påvirker prosessen og utfallet av en varslingssak, vurdere om eksisterende aktører og organer dekker behovet for informasjon, veiledning og tvisteløsning, og på bakgrunn av dette vurdere behovet for lovendringer eller andre tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Utvalget avga sin innstilling, NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern, 16. mars 2018. For å effektivisere varslingsvernet, vurderte Varslingsutvalget om det bør etableres en lavterskel tvisteløsningsmekanisme i varslingssaker, som et supplement til ordinær domstolsbehandling.

Konkret vurderte utvalget tre alternative nemndsløsninger for behandling av gjengjeldelsessaker etter varsling: En utvidelse av myndighetsområdet til Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven eller Diskrimineringsnemnda, eller å opprette en egen nemnd for varslingssaker. Flertallet i utvalget uttalte at det bør bli enklere å få avklart om man har blitt utsatt for gjengjeldelse, og å få tilkjent oppreisning og erstatning, og konkluderte med at det bør etableres et lavterskeltilbud i form av en nemnd. Det ble vist til at få saker om varsling kommer opp for domstolene.

Utvalget mente at en forklaring på dette kan være at kostnadene til advokat i kombinasjon med usikkerhet med hensyn til utfall gjør at man vegrer seg for å forfølge en sak rettslig. Utvalget konkluderte med at varslere opplever at det er vanskelig å bevise at det har funnet sted gjengjeldelse og at dette fører igjen til at gjengjeldelsesvernets autoritet og preventive effekt blir undergravd. Utvalgsflertallet mente at en tvistenemndsløsning vil kunne bøte på disse problemene, og at det burde opprettes en egen varslingsnemnd.

Regjeringen har imidlertid funnet det mer hensiktsmessig å satse på en allerede eksisterende nemnd, og la fram sitt forslag 2. juli om at Diskrimineringsnemnda får utvidet myndighet.

Lavterskel for varsling

Regjeringen har tidligere konkludert med at det vil være formålstjenelig å etablere et lavterskeltilbud for gjengjeldelsessaker etter varsling, og at det bør gjøres ved å bygge på en eksisterende nemndsløsning. Departementet har vurdert to løsninger: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven og Diskrimineringsnemnda, og skriver i sitt høringsnotat:

«Effektivitetshensyn taler for at man velger den nemndsløsning hvor behovet for tilpasninger og særregler er minst, og at man i størst mulig grad underlegger gjengjeldelsessaker samme saksbehandlingsregler som andre sakstyper nemnda behandler. Etter departementets vurdering har gjengjeldelsessaker etter varsling mest til felles med den saksporteføljen som i dag er tillagt Diskrimineringsnemnda.

Diskrimineringsnemnda er videre organisert på en måte som også passer for varslingssaker, og den er underlagt saksbehandlingsregler som i nødvendig grad ivaretar hensynet til rettssikkerhet ved behandling av slike spørsmål».

Erstatning

Departementet foreslår at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling etter arbeidsmiljøloven. Det foreslås i den forbindelse at nemnda også gis kompetanse til å tilkjenne oppreisning og, i noen grad, erstatning i slike saker.

«Nemndas kompetanse i varslingssaker foreslås avgrenset mot saker om stillingsvern, slik også varslingsutvalgets flertall anbefalte», skriver departementet.

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt forvaltningsorgan som avgjør klager på diskriminering og trakassering. Nemndas medlemmer består av erfarne jurister. Behandlingen i nemnda er gratis, og partene trenger ikke bruke advokat. Den som bringer saker inn for nemnda risikerer heller ikke å måtte betale motpartens saksomkostninger.