Isolasjon som pandemi­tiltak i fengsel i strid med menneske­rettigheter

Inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, ble innført i norske fengsler under covid-19-pandemien, i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)
-Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til læring og redusert risiko for menneskerettsbrudd ved et nytt smitteutbrudd. Vårt håp er at rapporten kan brukes som ledd i evaluering og planlegging for fremtidige tiltak, sier sivilombudsmann Hanne Harlem. (Foto: Sivilombudsmannen).

Dette er blant konklusjonene til Sivilombudsmannen etter at ombudsmannen undersøkte hvordan covid-19-pandemien påvirket forholdene for innsatte i norske fengsler i den første tiden etter at pandemien brøt ut.

Sivilombudsmannens rapport viser at det har vært iverksatt flere viktige tiltak for å beskytte innsatte mot smitte og for å kompensere for restriksjoner som følge av pandemihåndteringen.

Samtidig kommer det fram at inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, er innført i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.

I sin sammenfatning av rapportens innhold skriver ombudsmannen:

«Innsatte i fengsler er særlig sårbare under en pandemi. De har begrenset mulighet til å beskytte seg mot smitte, og de har generelt en høyere sykelighet enn befolkningen ellers.»

Bidra til læring

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, som regelmessig kontrollerer fører kontroll med situasjonen i fengslene, innstilte midlertidig sine besøk til steder for frihetsberøvelse 11. mars.

«Dette ble gjort for å ikke utsette noen for økt risiko for smitte. For første gang  undersøkte forebyggingsenheten situasjonen for frihetsberøvde uten å gjennomføre fysiske besøk. Undersøkelsen, som bygger på informasjon innhentet i perioden 12. mars til 14. mai 2020, inkluderer informasjon fra sentrale myndigheter, et utvalg fengselsledere, fengselshelsetjenester og en spørreundersøkelse til innsatte i et utvalg fengsler», skriver ombudet.

- Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til læring og redusert risiko for menneskerettsbrudd ved et nytt smitteutbrudd. Vårt håp er at rapporten kan brukes som ledd i evaluering og planlegging for fremtidige tiltak, sier sivilombudsmann Hanne Harlem på ombudsmannens nettside.

Belegget redusert

Umiddelbart etter at pandemien var et faktum, innførte kriminalomsorgen flere tiltak for å opprettholde fysisk avstand og ivareta hygiene og sanitære behov i fengslene.

Ombudet sier det må antas at disse tiltakene har vært viktige for å unngå store smitteutbrudd. Belegget i fengslene ble betydelig redusert. Det ble også innført en rekke begrensninger i innsattes hverdag og besøk inn i fengslene ble stoppet.

- Vi har funnet mange eksempler på at fengslene har anstrengt seg for å opprettholde et aktivitetstilbud for de innsatte. Samtidig ser vi at perioden har vært belastende for mange som ikke har fått møte familien sin og som har opplevd lange perioder med innlåsing på cella, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

Karantene

Ombudet er særlig bekymret for innsatte som har blitt isolert som følge av pandemien. I løpet av mars ble det innført karantene i to uker for alle nyinnsatte.

«Karantenen innebar i realiteten at nyinnsatte ble plassert i isolasjon med svært begrenset menneskelig kontakt. Rapporten konkluderer med at slik isolasjon av alle nyinnsatte i perioden, uten individuell vurdering av smitterisiko, manglet hjemmel i lov og nødvendig medisinskfaglig begrunnelse.

«Tiltaket ble også innført til tross for at helsemyndighetene frarådet tiltaket og viste til at mindre inngripende tiltak kunne oppfylle samme formål», skriver Sivilombudsmannen

Helsetjenesten

Sivilombudsmannen er også bekymret for at innsatte som har vært isolert, ikke har fått nødvendig tilsyn fra fengselshelsetjenesten. 

- Mye taler for at mindre inngripende tiltak ville kunne oppfylt det samme formålet om å beskytte de innsatte mot smitte. Dette er det viktig å ha med i vurderingene ved et senere utbrudd, sier Hanne Harlem.

– Vi registrerer at kriminalomsorgen nå har innført en ordning som er atskillig bedre tilpasset menneskerettslige standarder, sier Harlem.